E. Murat Arsava1, Okay Sarıbaş1, Saruhan Çekirge2, Turgay Dalkara1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: Baziler arter, endovasküler tedavi, stenoz

Özet

Sağ hemiparezi ve dizartri ile merkezimize başvuran 31 yaşında bir erkek hastada yapılan tetkikler sonucunda yüksek dereceli baziler ar-

ter stenozu saptanmıştır. Yapılan etyolojik araştırmalarda stenozun kesin nedeni bulunamamıştır. Medikal tedavi ile izlenmesi kararlaştı-

rılan hastanın takip eden dönemde tekrarlayan bir şikayeti olmamıştır. Altı ay sonra kontrol amacıyla yapılan anjiyografide stenozda dra-

matik bir düzelme gözlenmiştir. Bu olgu, özellikle etyolojik nedeni tam aydınlatılamayan, klinik tablosu stabil olan ve yaşı genç olan bazi-

ler arter stenozu olgularında, endovasküler tedavi yöntemlerine başvurmadan önce medikal tedavi ile izlemin önemini vurgulamaktadır.