Nalan Soyder Kuş1, Yaşar Zorlu1, Ümit Zanapalıoğlu1, Murat Özçelik1, Duygu Akarsu2, Nurdan Ökten2

1Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir
2Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İzmir

Anahtar Kelimeler: multipl skleroz, yorgunluk, depresyon, antidepresan tedavi, patofizyoloji

Özet

AMAÇ: Yorgunluk ve depresyon Multipl Sklerozda(MS) sık

görülen semptomlardır. Yorgunluk olguların yaklaşık %53-90’ında

majör semptom olarak bildirilmektedir. MS’li olguların tüm yaşamları

boyunca depresyonla karşılaşma olasılığı %50 olduğu saptanmıştır.

YÖNTEMLER: MS’de yorgunluk ile depresyon arasında pozitif bir ilişki varlığını

ve depresyonun yorgunluk şiddetini arttırdığını bildiren çalışmalardan

hareket ile depresyonu ve yorgunluğu olan olgularda antidepresan

tedavinin yorgunluk üzerine etkisini araştırmak.

BULGULAR: Çalışmaya son altı ay içinde atak geçirmemiş ve

kortizon tedavisi almamış kesin relapsing-remitting MS (RRMS) tanılı 36

olgu alındı. Muayene ile depresyon ve yorgunluğu olduğu saptanan

olgular psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilerek depresyon tanısı

doğrulandı. Antidepresan tedavi başlanan olgular 6 ay süre ile izlendi.

Tedavinin etkinliği; 0(tedavinin başlangıcı), 3 ve 6. ay sonunda

uygulanan Hamilton depresyon değerlendirme ölçeği (HAM-D) ve

yorgunluk değerlendirme ölçeği(YDÖ) ile hesaplandı.

SONUÇ: 3 ve 6. ay sonunda depresyon ve yorgunluk puanlarındaki

düşme istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) bulundu. Tedavinin

yorgunluk ve depresyon üzerine etkisi korale değildi(p>0.05).

izlenim: Antidepresan tedavi ile yorgunlukta kısmi bir düzelme

sağlanabilir.