Füsün Erdoğan1, Ferhan Soyuer2, Vesile Şenol2, Fehim Erman1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Kayseri
2Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Kayseri

Anahtar Kelimeler: epilepsi, olaya ilişkin P300 potansiyeli, yaşam kalitesi

Özet

AMAÇ: Hastalarının yaşam kaliteleri üzerine epilepsinin

etkilerinin anlaşılması ve değerlendirilmesi klinik uygulamalarda giderek

önemi artan önemli bir faktördür. Kognitif ve davranış problemleri

epilepsili hastalarda genel popülasyondan daha yaygın olarak

görüldüğünden epilepsi hastalarının klinik değerlendirmelerinde yaşam

kalitesi ve kognitif fonksiyonların ilişkisinin anlaşılması gereklidir.

Amaç: Epilepsi polikliniğimizde izlediğimiz epilepsi hastalarımızın yaşam

kaliteleri ile kognitif fonksiyonlar arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi

amaçladık.

YÖNTEMLER: Bir yıl içinde epilepsi polikliniğine başvuran 18 yaş ve üzeri

MMS skoru 24 üzerinde olan ve nöbetleri ilaç tedavisi ile kontrol altında

olan 63 hasta çalışmaya alındı. Hastaların yaşam kaliteleri QOLIE-89

ölçeği ile, kognitif durumları olaya ilişkin P300 potansiyeli ile

değerlendirilerek QOLIE-89 skorları ile P300 dalgasının latans ve

amplitüdü arasındaki korelasyon incelendi.

BULGULAR: Epilepsi hastalarının QOLIE-89 skorları ile P300 dalgasının

latans ve amplitüdü arasında korelasyon bulunmadı.

SONUÇ: İlaçla nöbetleri kontrol altında bulunan epilepsi hastalarının

yaşam kaliteleri ile olaya ilişkin P300 potansiyeli ile değerlendirilen

kognitif fonksiyonlar arasında herhangi bir ilişki bulunmaması bu

hastaların kognitif durumlarından yaşam kalitelerinin etkilenmediğini

göstermektedir. Nöbet cinsi, tedaviye direnç, monoterapi ve politerapi

alan epileptik hasta gruplarında kognitif fonksiyonlar ile yaşam kalitesi

arasındaki ilişkinin daha ayrıntılı çalışmalarla değerlendirilmesi bu

hastalara klinik yaklaşım ve tedavinin değerlendirilmesinde önemli

katkılar sağlayabilir.