Sibel Güler, Levent Sinan Bir

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilimdalı

Anahtar Kelimeler: Miller Fisher sendromu, Graves hastalığı, santral sinir sistemi, demiyelinizan hastalıklar.

Özet

Kırk dört yaşında Miller Fisher sendromu tanısı alan, Graves hastalığı bulunan ve santral sinir sistemi demiyelinizasyonu saptanan bir erkek hasta sunuldu. Klinik ve laboratuvar bulguları Miller Fisher sendromu tanısını destekliyordu. Olgunun kraniyal manyetik rezonans görüntülemesinde bilateral derin beyaz cevherde çok sayıda ovoid, T2 ağırlıklı kesitlerde hiperintens gözlenen lezyonlar saptandı. Lezyonlar manyetik rezonans görüntüleme spektroskopi ile incelendiğinde demiyelinizasyon ile uyumlu olarak NAA/Cr oranı düşük olarak elde edildi. Periferik sinir sistemi ve santral sinir sisteminin kombine demiyelinizan süreçleri son derece nadir olarak ortaya çıkmaktadır. Miller Fisher sendromu tanılı bu olguda periferik sinir sistemi ve santral sinir sisteminin immünolojik etkilenimi ve Graves hastalığı birlikteliği literatür eşliğinde tartışıldı. İntravenöz immünglobulin G tedavisinden olumlu yanıt alındı.