Handan Akar1, Nilgün Cengiz2, Oytun Ayşe Bayrak2, Taner Özbenli2, Musa Kazım Onar2, Lütfü İncesu3, Levent Güngör2, Murat Terzi2

1Samsun Mehmet Aydın Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Samsun
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Samsun

Anahtar Kelimeler: Miyelinolizis, santral pontin, hiponatremi, alkolizm.

Özet

Santral pontin miyelinolizis pons ve beynin bazal gangliyon, lateral genikulat cisimler, eksternal ve internal kapsül ve serebellumda miyelin kaybı ile giden nörolojik bir bozukluktur. Biz santral pontin miyelinolizisi olan üç ve hem santral pontin hem de ekstrapontin miyelinolizisi olan bir hastanın klinik ve radyolojik bulgularını sunduk.