Emine Rabia Koç1, Pelin Piştav Akmeşe2

1Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı, Manisa

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, kaygı, depresyon.

Özet

AMAÇ: Bu çalışmada epilepsi hastaları ile sağlıklı kontrol grubu arasında kaygı, depresyon ve umutsuzluk düzeylerinin karşılaştırılması amaçlandı.

YÖNTEMLER: Çalışmaya 34 epileptik ve 34 sağlıklı olgu dahil edildi. Olguların demografik özellikleri belirlendi. Hastaların nörolojik muayeneleri, elektroensefalografileri ve kraniyal manyetik rezonans görüntülemeleri değerlendirildi. Her iki grubun kaygı düzeyleri, Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri ile, depresyon düzeyleri, Beck Depresyon Envanteri ile ve umutsuzluk düzeyleri Beck Umutsuzluk Ölçeği ile değerlendirildi.

BULGULAR: Epileptik olguların yaş ortalamaları 24.56±8.49 (18-49), sağlıklı olguların yaş ortalaması 27.44±5.66 (18-40) yıl idi. Her iki grupta olguların 13’ü (%38.2) kadın, 21’i (%61.8) erkekti. İki grubun demografik bulguları arasında anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05).

Epileptik ve sağlıklı olguların durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri karşılaştırıldığında; olguların durumluk kaygı düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken (p>0.05), sürekli kaygı düzeyi arasında (p=0.037) anlamlı farklılık bulundu. Epileptik grup ile kontrol grubunun umutsuzluk (p=0.001) ve depresyon(p=0.033) düzeyleri arasında da anlamlı bir farklılık bulundu.

SONUÇ: Bu çalışma sonuçları ile epilepsi hastalarında depresyon, sürekli kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin yüksek olduğu gösterilmiştir. Ayrıca daha az ilaç kullanılarak sağlanacak nöbet kontrolünün hastaların sürekli kaygı düzeyini düşüreceği sonucuna varılmıştır.