Ertuğrul Uzar1, Adalet Arıkanoğlu1, Yavuz Yücel1, Birsen Aydın1, Mehmet Halis Tanrıverdi2, Nebahat Taşdemir1

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, trombosit aktivasyonu, trombosit.

Özet

AMAÇ: Multıpl sklerozlu (MS) hastalarda platelet fonksiyonlarında değişme gözlenmiştir. Ortalama trombosit hacmi (OTH) trombosit aktivitesinin bir belirtecidir ve vasküler hastalıklarda arttığı bildirilmiştir. Bu retrospektif çalışmanın amacı OTH ile MS arasında ilişkiyi araştırmaktır.

YÖNTEMLER: Hasta grubu MS atak ile başvuran 46 MS hastasından oluştu (erkek/kadın: 10/36, ortalama yaş: 34.3±9.4). MS hastalarının atak sırası ve sonrasındaki OTH değeri karşılaştırıldı. Ayrıca, MS hastalarının OTH değerleri yaş ve cinsiyet yönünden benzer sağlıklı gönüllülerin OTH değerleri ile karşılaştırıldı (ortalama yaş: 6.4±10.4, erkek/kadın: 14/24, ).

BULGULAR: MS atak sırasında (8.0±1.2) ve atak sonrasında (7.9±1.2) OTH değerleri arasında bir fark bulunmadı (p>0.05). EDSS skoru ile OTH arasında ilişki bulunmadı. MS grubu (8.1±1.3) ile kontrol grubu OTH değerleri (8.1±1.1) arasında bir fark bulunmadı (p>0.05).

SONUÇ: Sonuç olarak MS atak sırasında ve sonrasında OTH değerleri arasında bir değişiklik yoktur. Bu bulgu MS patogenezinde platelet aktivasyonunun önemli bir rolü olmadığını destekler. Fakat, MS ve OTH arasındaki ilişki prospektif olarak araştırılmalıdır.