Zeynep Özdemir1, Gülşah Zorgör Dindar2, Sena Aksoy1, Erkan Acar3, Hakan Selcuk4, Batuhan Kara4, Aysun Soysal1

1İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Akut inme, akut inme tedavisi, iv tPA, endovasküler tedavi

Özet

Amaç: Akut iskemik inme (Aİİ) tüm dünyada önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Terapötik pencerede başvuran akut inmeli hastalara intravenöz tromboliz (İVT) ve endovasküler tedaviler (EVT) önerilmektedir. Bu çalışmada İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2017-2020 yılları arasında İVT ve EVT yöntemleri ile tedavi edilen Aİİ hastasının verileri retrospektif olarak değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya intravenöz ve/veya EVT uygulanan 590 hasta dahil edilmiştir. Bu hastaların demografik, klinik, radyolojik özellikleri, risk faktörleri ve tedavi sonrası klinik özellikleri analiz edilmiştir.

Bulgular: Beş yüz doksan hastanın 324’üne (%54,9) İVT, 164’üne (%27,8) EVT ve 102’sine (%17,3) kombine İVT+EVT uygulandı. Başvuruda medyan National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) skorları iv tPA grubunda 9 (1-21), EVT grubunda 13 (3-27), kombine tedavi grubunda 12 (4-23) idi. İVT grubunda 220 hastada endovasküler girişim gerektirecek arter tıkanıklığı yoktu (%67,9), 32 hasta (%9,9) ile MCA M2 segmenti en çok tıkanan arter olarak bulundu. EVT ve kombine İVT+EVT gruplarında, MCA’nın M1 segmenti en yüksek oklüzyon oranına sahipti [sırasıyla 76 (%44,2), 49 (%45)]. EVT grubunda asemptomatik kanama oranı diğer gruplara göre daha yüksekti. Semptomatik kanama oranı İVT grubunda diğer gruplara göre daha düşüktü. İVT, EVT ve kombine İVT+EVT gruplarında sırasıyla 182 (%56,2), 67 (%39) ve 53 (%48,6) hastada iyi sonuç alındı.

Sonuç: İnme tüm dünyada mortalitenin en önde gelen sebeplerinden biri olmakla birlikte, sağkalım sonrası çoğu hastada sekelli iyileşme yüzünden yüksek oranda morbiditeye neden olmaktadır. Aİİ tedavisinin inmenin hastalar, bakım veren kişiler, ve topluma oluşturduğu yükü önemli oranda azalttığı kanıtlanmıştır. Bu nedenle toplum acil başvuru konusunda daha bilinçli hale getirilmeli ve doğru tedaviyi uygulayan merkezlerin sayı ve kapasiteleri artırılmalıdır.