Nurhan Kaya Tutar, Elif Söylemez, Sami Ömerhoca, Nilüfer Kale İçen

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, biyobelirteçler, oligoklonal bantlar, görüntüleme

Özet

Amaç: Multipl sklerozlu (MS) hastalarda beyin omurilik sıvısındaki (BOS) oligoklonal bantlar (OKB) ile klinik profil arasındaki ilişki henüz net değildir. Bu çalışmada, MS’li hastalarda OKB ile klinik ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Hastalığın başlangıcından itibaren ilk 3 ayda MS tanısı alan 18-65 yaş arası hastalar dahil edildi. OKB pozitif ve negatif hastaların klinik (cinsiyet, hastalığın başlangıç yaşı, klinik prezentasyon ve hastalık alt tipi) ve MRG özellikleri ile tedavi rejimi seçimi arasındaki fark değerlendirildi. Hastaların verileri retrospektif olarak hastane kayıtlarımızdan elde edildi.

Bulgular: Çalışmaya kriterleri karşılayan 64 hasta dahil edildi. Elli OKB pozitif (grup 1) MS’li hasta ve 14 OKB negatif (grup 2) MS’li hastadan iki grup oluşturuldu. BOS parametrelerinden hücre sayısı (p=0,001) ve IgG indeksi OKB (+) hastalarda OKB (-) hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p<0,001). MRG’de, OKB (-) hastalara göre OKB (+) hastalarda alt servikal spinal segmentte daha fazla sayıda lezyon saptandı. Hastalığın seyri, ilk atak semptomları ve ciddiyeti, nüks oranı veya hastalık modifikasyon terapisi ile ilişkili olarak OKB pozitif ya da negatif MS’li hastalar arasında önemli bir fark yoktu.

Sonuç: Çalışmamızda MS’li hastalarda OKB varlığının servikal MRG’yi olumsuz etkilediği gösterilmiştir. Bu sonuçlar doğrultsunda MS’li hastalarda bu ilişkiyi inceleyen daha büyük çalışmalara ihtiyaç vardır.