Gülsüm Çomruk1, Yasemin Ekmekyapar Fırat2, Sırma Geyik3, Emine Kılıçparlar Cengiz4, Ayşe Münife Neyal2

1Hatay Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Hatay, Türkiye
2Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
4Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Gaziantep, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Nötrofil-lenfosit oranı, iskemik inme, prognoz

Özet

Amaç: Akut inme sonrası çok erken dönemde prognozun değerlendirilmesine yardımcı olacak parametrelere halen ihtiyaç vardır. Nötrofil-lenfosit oranının (NLO) vasküler olaylarda prognostik bir gösterge olarak kullanılabileceği bildirilmiştir ancak zamanla ilişkili değişiklikleri yeterince araştırılmamıştır. Bu çalışmada iskemik inme hastalarında hastaneye ilk yatış günündeki NLO’nun inmenin klinik ağırlığı, hastanede kalış süresi, enfeksiyon gelişme riski gibi bazı klinik bulgular ve laboratuvar bulgularla ilişkili olup olmadığının ve günler içinde NLO’da değişiklik bulunup bulunmadığının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ardı ardına başvuran 80 iskemik inme hastasının sosyodemografik özellikleri, klinik verileri, laboratuvar sonuçları ve hastanedeki takip bilgileri retrospektif olarak değerlendirilerek önceden hazırlanan forma kaydedilmiş ve ilk başvuru gününde ve bundan en az beş gün sonra alınan kontrol kanlarından hesaplanan NLO arasında ilişki olup olmadığı istatistiksel olarak araştırılmıştır. Çalışma retrospektif sistem taraması olarak yapıldığından hastalardan onam alınmadı.

Bulgular: Farklı günlerde bakılan NLO oranları arasında farklılık izlenmemiştir (p=0,873). İnme şiddetine göre yapılan değerlendirmede; başvuru günündeki NLO kesme noktası 2,86 idi (sensitivite %88,9, spesifite %72,6). Hastane yatışı sırasında enfeksiyon gelişen ve gelişmeyen hastalar ayrı ayrı gruplanarak yapılan istatistik değerlendirmede enfeksiyon bulgusu izlenmeyen hastalarda NLO için belirlenmiş olan kesim noktası olan 2,86’nın sensitivite ve spesifitesinin daha yüksek olduğunu göstermiştir (sensitivite %100, spesifite %83). NLO 2,9’dan düşük hastaların yaş ortalaması, lökosit, trombosit değerleri, enfeksiyon gelişme riskleri ve hastanede yatış süreleri NLO ≥2,9 olanlardan istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur.

Sonuç: Hastaneye ilk başvuru gününde hesaplanan NLO değerleri inmenin ağırlığının değerlendirilmesinde, hastanede yatış süresini ve yatış sırasında enfeksiyon gelişme riski yüksek olan hastaları öngörmede yararlı ve yeterli olabilir.