Çağla Varol1, Fatma Yeşim Kırzıoğlu2, Serpil Demirci3, Melike Dogan Ünlü3, Mustafa Calapoğlu4, Hikmet Orhan5

1Burdur Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, Burdur
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ana Bilim Dalı, Isparta
3Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Isparta
4Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Isparta
5Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ve Medikal İnformasyon Ana Bilim Dalı, Isparta

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, miyeloperoksidaz, laktoferrin, oksidatif stres, periodontitis

Özet

Amaç: Multipl sklerozlu (MS) hastalar ile sistemik olarak sağlıklı kontroller arasında tükürükteki oksidatif durumu periodontal sağlık bağlamında karşılaştırmak ve tükürük oksidatif durumunun nötrofil/lenfosit oranı (NLR) ile ilişkili olup olmadığını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 92 MS hastası ve 92 sistemik sağlıklı gönüllü olmak üzere toplam 184 gönüllü katıldı. Her bireyde tıbbi, nörolojik ve oral muayene yapıldı. Tükürük örneklerinde miyeloperoksidaz (MPO), laktoferrin (LF), total antioksidan kapasite (TAOC), total oksidan durum ve oksidatif stres indeksi (OSI) seviyeleri belirlendi.

Bulgular: MS ve sağlıklı gönüllüler arasında periodontal parametrelerde herhangi bir fark yoktu (P > 0,05). NLR, MS’de kontrollerden daha yüksekti (P = 0,000). Ancak MS hastalarında kontrollere göre anlamlı derecede düşük MPO, daha yüksek LF, TOS ve OSI seviyeleri vardı (P > 0,05). MS grubunda TAOC düzeylerinde anlamlı bir düşüş vardı (P = 0,016). Periodontal olarak sağlıklı MS hastalarında TOS ve periodontitis - evre 2 MS hastalarında OSI eşleştirilmiş kontrollere kıyasla daha yüksekti ve MS grubunda periodontitis - evre 3’te TAOC daha yüksek bulundu (P < 0,05). MS ve kontrol gruplarında MPO, TAOC ve cep derinliği, klinik ataçman seviyesi (CAL) arasında pozitif korelasyon vardı. Daha yüksek periodontal parametre ve MPO seviyeleri artan özürlülük ile ilişkiliyken, daha uzun hastalık süresinde CAL, TAOC ve MPO düzeyleri arttı (P < 0,05).

Sonuç: MS hastalarındaki periodontal bulgular sağlıklı kontrollerdekinden farklı değildir, ancak tükürükte artmış MPO ve azalmış TAOC seviyeleri ve MS’de yüksek NLR, değişmiş immün sürveyansa rağmen devam eden artmış bir sistemik enflamasyona işaret etmektedir.