Ayşe Hedef1, Filiz Alkan Baylan2, Yakup Dülgeroğlu3, Deniz Tuncel Berktaş4, Fatma İnanç Tolun2

1Kağızman Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, Kars
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş
3Kulu Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, Konya
4Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş

Anahtar Kelimeler: Migren, neopterin, galektin-3, TNF-α,, IL-10

Özet

Amaç: Bu çalışmayla migren hastalarının interiktal ve atak dönemlerinde neopterin, galektin-3, tümör nekroz faktörü alfa ve interlökin-10 (IL-10) serum düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Böylece çalışma sonuçlarının nörojenik enflamasyon teorisi ile ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmüştür.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 80 migren hastası (40 atak dönem ve 40 interiktal dönem) ve 30 sağlıklı gönüllü dahil edilmiştir. Çalışmaya katılan kişilerden kan örnekleri alınarak uygun koşullarda serum elde edilmiştir. Tüm parametrelerin serum seviyeleri ELISA yöntemiyle ticari kit (Coon Koon, Shanghai, China) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Gruplar arasındaki fark uygun istatistiksel analiz yöntemleri ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Galektin-3 ve neopterin seviyeleri interiktal döneme kıyasla atak dönemindeki migren hastalarında daha yüksekti. IL-10 ve galektin-3 seviyeleri kontrol grubuna kıyasla atak dönemindeki migren hastalarında daha yüksekti. Kontrol grubu ile interiktal dönem arasında hiçbir parametrede anlamlı farklılık tespit edilmedi. Tüm gruplarda galektin-3 ile neopterin seviyeleri arasında bir korelasyon olduğu görüldü (r = 0,598, P < 0,001).

Sonuç: Çalışmamızda nörojenik enflamasyon teorisi ile uyumlu olarak migren hastalarında atak sırasında galektin-3 ve neopterin gibi proenflamatuvar moleküllerin düzeyi daha yüksek bulunmuştur. Atak döneminde IL-10 düzeylerindeki artışın enflamasyonu sınırlamak amacıyla meydana geldiği düşünülmektedir. Tetrahidrobiopterin yolağının enflamatuvar ve nöropatik ağrıda rol oynaması nedeniyle atak sırasındaki yüksek neopterin düzeylerinin migren baş ağrısı ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Ancak, bu konuda moleküler düzeyde daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.