Swati Kumari, Irshad Ahmad, Ankita Sharma, Moattar Raza Rizvi

Manav Rachna International Institute and Studies (MRIIRS), School of Allied Health Sciences, Department of Physiotherapy, Faridabad, India

Anahtar Kelimeler: Northwick Park boyun ağrısı anketi, Hintçe, boyun ağrısı, çeviri, validasyon

Özet

Amaç: Çalışmanın amacı, Northwick Park ağrı anketi (NPQ) olarak bilinen anketin İngilizce’den Hintçe diline çevrilerek psikometrik özelliklerini incelemek, içerik geçerliliğini ve iç tutarlılığını değerlendirmek ve boyun ağrısını değerlendirmede kullanılabilirliğini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışma, en az 4 ay boyunca non-enflamatuvar boyun ağrısı yaşayan 60 hastayı içermiştir. Geri çevrilen çevirinin psikometrik özellikleri, iç tutarlılık ve test-tekrar test güvenilirliği değerlendirilerek orijinal İngilizce versiyonuyla karşılaştırılmıştır. İçerik geçerliliği açısından altı kişilik uzman panel tarafından onaylanmıştır.

Bulgular: Faktör analizi, çevrilen Hintçe NPQ varyansının %76,7’sini açıklayan üç faktörlü bir yapıyı ortaya çıkardı. İç tutarlılık, 0,936 Cronbach alfa değeri ile gösterildi ve test-tekrar test güvenilirliği, 0,935 (%95 güven aralığı: 0,906–0,958) aralığında sınıf içi korelasyon katsayısı kullanılarak değerlendirildi. Hintçe’ye çevrilen NPQ’nun bireysel maddeleri ile orijinal İngilizce NPQ arasında anlamlı korelasyonlar bulundu.

Sonuç: Hintçeye çevrilen İngilizce NPQ, iyi bir faktör yapısı sergiledi ve orijinal NPQ ile benzer psikometrik özelliklere sahipti. Bu nedenle, Hindistan’daki boyun ağrısı araştırmalarında kullanılması önerilebilir.