Emir Ruşen1, Gaye Hafez2, Yeşim Tunç3

1Department of Neurology, Altınbaş University Medical Park Bahçelievler Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, Altınbaş University, Istanbul, Türkiye
3Department of Statistics, Faculty of Medicine, Kütahya Health Sciences University, Kütahya, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Botulinum toksin, baş ağrısı, migren, Onabot-A, yıpranma.

Özet

Amaç: Bu çalışmada, onabotulinumtoksinA (Onabot-A)'nın etkinliği, yanıtın belirleyicileri, klinik hususlar ve enjeksiyon periyotları sırasında hasta tarafından bildirilen yıpranma olaylarının analizi değerlendirildi.

Hastalar ve yöntemler: Bu retrospektif çalışma, Ocak 2017 - Aralık 2022 tarihleri arasında takip edilen 30 erişkin kronik migren hastası (26 kadın, 4 erkek; ort. yaş: 37,9±9,3 yıl; dağılım, 24-72 yıl) ile gerçekleştirildi. Tüm hastalara tedavileri boyunca farklı sıklıklarda Onabot-A enjeksiyonu uygulandı ve tüm hastalar Onabot-A’ya yanıt verdi. Döngüler arasındaki süre 26 hastada 3 ay, diğer dört hastada ise bu süre değişkenlik gösterdi. Görsel Analog Skala skorları uygulama öncesinde ve sonrasında ölçüldü, tüm hastalar Onabot-A'ya yanıt verdi.

Bulgular: Dokuz hasta tedavi döngüleri sırasında en az bir kez yıpranma etkisi yaşadığını belirtti. Bazı hastalarda etki süresi 12 haftadan kısa sürdü ve bu da yıpranma etkisine yol açtı. Cinsiyet ve yaş, yıpranma etkisinin varlığı veya yokluğu açısından anlamlı değişkenler olmasa da, hastalar arasında Onabot-A enjeksiyonu sayısı (Onabot-A tedavi döngüleri) yıpranma varlığı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir değişken olarak bulundu (p<0.011).

Sonuç: Onabot-A kullanılarak tekrarlanan tedavilerin güvenli ve iyi tolere edildiği ancak ilacın etkinliğinin Onabot-A ile uzun süreli tedavi sırasında ortaya çıkabilecek yıpranma aşamalarından etkilendiği görülmektedir.