Emine Kılıçparlar Cengiz1, Yasemin Ekmekyapar Fırat2, Abdurrahman Neyal3, Ayşe Münife Neyal2

1Department of Neurology, Dr. Ersin Arslan Training and Research Hospital, Gaziantep, Türkiye
2Department of Neurology, SANKO University Faculty of Medicine, Gaziantep, Türkiye
3Department of Neurology, Gaziantep Islam Bilim ve Teknoloji University Faculty of Medicine, Gaziantep, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Apne hipopne indeksi, monosit HDL oranı, obstrüktif uyku apne sendromu, total bilirubin.

Özet

Amaç: Bu çalışmada obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) tanısı konmuş olan hastaların, apne hipopne indeksi (AHİ) değerlerine göre total bilirubin düzeyleri ile monosit yüksek yoğunluklu lipoprotein oranı (MHO), monosit lenfosit oranı (MLO), nötrofil lenfosit oranı (NLO) ve platelet lenfosit oranının (PLO) karşılaştırılması amaçlandı.

Hastalar ve yöntemler: Çalışmada polisomnografi yapılmış ve total bilirubin ve tam kan değerleri olan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastalar AHİ <5, AHİ =5-29,99 ve AHİ ≥30 olmak üzere üç gruba ayrıldı. Gruplar arasında tüm kan parametreleri ve hesaplanan oranlar karşılaştırıldı ve bu paramatrelerin OUAS şiddeti ile ilişkisi araştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya 240 hasta (149 erkek, 91 kadın; ort. yaş: 47,4±11,9 yıl; dağılım, 21-82 yıl) dahil edildi. Apne hipopne indeksi ≥30 olan grupta diğer iki gruba kıyasla yüksek yoğunluklu lipoprotein değerleri istatistiksel olarak anlamlı düşük, MHO anlamlı yüksek bulundu (sırasıyla, p<0,001, p=0,001). Apne hipopne indeksi ile MHO arasında korelasyon izlendi (r=0,270, p<0,001). Gruplar MLO, NLO, PLO ve total bilirubin düzeyleri açısından benzerdi.

Sonuç: Kolay ulaşılabilir bu kan parametrelerinin birçok faktörden etkilendiği düşünülürse OUAS gibi hastalıkların şiddet ve takibinde ancak yardımcı parametreler olarak kullanılabilirler.