Zeynep Özdemir1, Erkan Acar2, Aysun Soysal1

1İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Multpil skleroz, manyetik rezonans görüntüleme, atipik enflamatuvar demiyelinizan lezyonlar

Özet

Amaç: Tipik olmayan demiyelinizan lezyonlar ile prezente olan hastaların tanısı zaman zaman biyopsi gerektirecek kadar zor olabilmektedir. Son yayınlarda atipik enflamatuvar demiyelinizan lezyonlar radyolojik olarak 5 ana sınıfta tanımlanmıştır: Halka benzeri, balo benzeri, infiltratif, megakistik ve sınıflandırılamayandır. Bu çalışmada atipik lezyonlara sahip hastaları demografik, klinik ve radyolojik olarak değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: iMed veritabanı kullanılarak demiyelinizan hastalık tanısı ile izlenmekte olan 320 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya manyetik rezonans görüntülemesi olan ve atipik demiyelinizan lezyona sahip olan hastalar dahil edildi. Klinik ve radyolojik bulgular değerlendirildi ve lezyonlar önerilen kriterlere göre sınıflandırıldı.

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 34,26±6,12 (26-49) olan 27 (16 kadın) hasta dahil edildi. Lezyonlar sınıflandırıldığında 14 hasta halka benzeri, 3 hasta Balo benzeri, 3 hasta megakistik, 5 hasta infiltratif, 2 hasta sınıflandırılamayan atipik demiyelinizan lezyonlara sahipti. Difüzyon ağırlıklı serileri bulunan görüntüler değerlendirildiğinde, Balo benzeri lezyonların etrafında, infiltratif lezyonlarda heterojen şekilde ve halka benzeri lezyonların kontrast tutulumu olan bölgelerinde aynı zamanda difüzyon kısıtlılığı da gözlendi. Prognostik faktörler değerlendirildiğinde, infiltratif lezyonları olan 2 hastanın takiplerinde lezyonları arttı ve hastalara biyopsi yapılmak zorunda kalınıldı. İki hasta agresif tedaviye rağmen kaybedildi. Balo benzeri lezyonu olan hastaların 2 tanesinin relapsı olmadı ve kliniği akut disemine ensefalomiyelit olarak değerlendirildi. Çalışma grubundaki 17 hasta takiplerinde klinik olarak multipl skleroz (MS) tanısı ile halen takip edilmektedir.

Sonuç: Her ne kadar atipik enflamatuvar demiyelinizan lezyonların ayırıcı tanısı her zaman kolay olmasa da, prognozları MS lezyonlarından çok farklı değildir. Genellikle halka benzeri lezyonlar rekürren relapsları olan MS’ye dönüşmekteyken, özellikle relapsları olan infiltratif lezyonlu hastaların prognozu kötü olmaktadır.