Hikmet Saçmacı, Tülin Aktürk, Nermin Tanık

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü, Yozgat, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Tam kan sayımı, sistemik immün-enflamasyon indeksi, multipl skleroz, sakatlık, trombosit, nötrofil

Özet

Amaç: Multipl skleroz (MS) hastalığı doğuştan gelen ve kazanılmış immün sistem disfonksiyonunun özürlülük artışına yol açtığı santral sinir sistemi istilası durumudur. Biz bu çalışmada, MS hastalarında yeni ve kullanışlı bir araç olarak sistemik immün-enflamasyon indeksinin (SII) kesitsel olarak disabiliteyi tahmin edip edemeyeceğini araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Yüz kırk sekiz MS hastasının tıbbi kayıtlarını retrospektif olarak inceledik ve klinik-laboratuvar verilerini elde ettik. Atak dışı dönemdeki SII, (SII: Trombosit sayısı x nötrofil sayısı/lenfosit sayısı) denklemi ile hesaplandı. Elde edilen hemogram parametreleri sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Expanded Disability Status scale (EDSS) >3 ve EDSS <3 olarak oluşturan gruplarda lojistik regresyon analizi ile immün parametrelerin olasılık oranları hesaplandı. Ayrıca SII’nın eşik değeri, duyarlılık ve özgüllükleri alıcı işletim karakteristiği analizi ile elde edildi.

Bulgular: Hastaların ortanca yaşı 39, kontrol grubunun 36 olup kadın erkek oranı gruplar arasında benzerdi (p>0,05). Hasta grubunda trombosit, nötrofil ve monositin lenfosite oranlanması ile edilen tüm değerler anlamlı düşüktü (p<0,05). EDSS’nin özellikle nötrofil-lenfosit oranı ve SII ile korele olduğu görüldü (p=0,013, 0,037 rho: 0,225, 0,192). Ayrıca EDSS’ye göre oluşturulan MS gruplarında SII’nin (p=0,000 ExpB: 0,015, güven aralığı: %95 0,999-1,003) hastalık disabilitesi ile ilişkili olduğunu saptadık. Ayrıca SII için cut-off değeri %37 spesifite ve %95,5 sensitiflik oranı ile 254,51 x103/ul olarak bulundu.

Sonuç: Yüksek bir SII, MS’de hastalık disabilitesi göstergesi olarak umut vadeden elde edilmesi kolay, ucuz ve etkili prognostik bir belirteç olabilir. Daha uzun takipli büyük ölçekli çalışmalara ihtiyaç vardır.