Buse Rahime Hasırcı Bayır1, Betül Baykan2, Neşe Çelebisoy3

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Psödotümör serebri, idyopatik intrakraniyal hipertansiyon, medikal, cerrahi, tedavi

Özet

Sıklıkla doğurganlık çağındaki obez kadınlarda görülen, “psödotümör serebri” ya da diğer adıyla “idyopatik intrakraniyal hipertansiyon (İİH)” tanımlanabilir nedensel faktörler olmaksızın görülen intrakraniyal basınç artışıdır. Hem kalıcı görme kaybı hem de sanılandan yüksek nüks riski nedeniyle İİH’li hastalar multidispliner bir yaklaşımla, uzun süre yakından takip edilmelidir. Her hasta için yapılacak bireye özgü planlama ile baş ağrısı ve papilödemin şiddeti, görme kaybının varlığı, tıbbi tedaviye alınan yanıt ve komorbid durumlar göz önünde bulundurularak İİH tedavisi düzenlenmelidir. Kilo verme ve asetozolamid ile yeterli fayda görülemediği durumlarda hızla diğer medikal ve izleyen dönemde cerrahi tedavi seçenekleri değerlendirilmelidir. İİH’nin patogenezi tam olarak bilinmediği için, farklı teorileri destekleyen tedavi seçenekleri mevcuttur. Yeni gelişen ve klinik deneyimin son yıllarda arttığı farklı tedaviler ile hastalarda kalıcı komplikasyonların gelişme riskinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Bu derlemenin amacı İİH tedavisindeki seçeneklerin güncel yaklaşımlar ile değerlendirilmesi ve klinisyene karar verme sürecinde yardımcı olabilmesidir.