Buket Oflazoğlu, Fatma Öztürk, Hatice Kayaalp Açık, Çağatay Öncel, Ülker Anadol, Hulki Forta

Şişli Etfal Hastanesi 1. Nöroloji Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler: intravenöz immünglobulin, yan etkiler

Özet

AMAÇ: : intravenöz immünglobulin kullanımına bağlı görülen

yan etkiler değiflik oranlarda (%1-81) rapor edilmifltir ve çoğunluğu hafif

yan etkilerdir. Hemoliz, tromboz, anaflaksi gibi ciddi yan etkiler ise daha

seyrektir.

YÖNTEMLER: Bu çalıflmada intravenöz immünglobulin kul lanımında

gördüğümüz yan etkileri (özellikle hemoliz ve tromboembolizm gibi)

bildirmeyi amaçladık.

BULGULAR: Bu çalıflmaya kliniğimizde yatarak tedavi gören,

nörolojik hastalığı olan 52 hasta katıldı. Hastalar infüzyon süresince ve

infüzyondan sonraki dönemde yan etkiler açısından gözlendi.

SONUÇ: 52 hastanın toplam 7’sinde yan etki gözlendi. Ciddi yan

etkilerden hemoliz ve tromboembolizm 3 hastamızda gözlendi.