Gülçin Benbir1, Sibel Özekmekçi1, Meral Çınar2, Fuat Beşkardeş3, Hülya Apaydın1, Ethem Erginöz4

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul
4Taksim Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, halüsinasyon, REM davranış bozukluğu, motor komplikasyon, dopaminerjik tedavi

Özet

AMAÇ: Bilimsel zemin: Halüsinasyonlar Parkinson hastalışının (PH) sık görülen

nonmotor semptomlardan birisidir.

YÖNTEMLER: A m a ç: Bu çalışmada PH’da halüsinasyon gelişimi üzerine etkili

olabilecek risk faktörlerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Hastalar ve yöntem: Halüsinasyonu olan 70 PH hastası ile hiç

halüsinasyon gelişmemiş olan 60 PH hastası kontrol grubu olarak

incelemeye alınmıştır. ‹lk gruptaki hastaların halüsinasyonun ilk kez

ortaya çıktışı yaşlarıyla, kontrol gruptakilerin son muayenelerindeki

yaşları eşleştirilmiştir. Bu iki grupta, ilk PH semptomunun başlangıç yaşı,

PH süresi, Hoehn-Yahr (H&Y) skalası, Birleşik PH Deşerlendirme Ölçeşi

(BPHDÖ) puanları, levodopa ve dişer antiparkinson ilaçların kullanım

süresi ve dozları, doz sonu fenomeni, diskinezi ve REM uykusu davranış

bozukluşu (RDB) varlışı araştırılmıştır.

BULGULAR: Sonuçlar: Halüsinasyonları olan grupta PH baslangıç yaşının anlamlı

şekilde daha ileri olduşu izlenmiştir (p=0.02). BPHDÖ’nin günlük aktivite

ve motor bölümü ile H&Y puanları iki grup arasinda anlamlı farklılık

göstermemekle birlikte, beklendişi üzere, BPHDÖ’nin ilk bölümü

halüsinasyonlu hastalarda anlamlı derecede yüksek saptanmıştır

(p=0.0001). Her iki grupta levodopa ve dişer dopaminerjik ilaçların

günlük dozları ve kulllanım süreleri arasında anlamlı farklılık

görülmemiştir. Motor komplikasyonlar da iki grupta benzer oranlarda

bulunmuştur. Ancak RDB varlışı halüsinasyonlu grupta anlamlı şekilde

daha fazla saptanmıştır (p=0.007).

SONUÇ: Yorum: Parkinson hastalışında halüsinasyon gelişmesinde, hastalışın

ileri yaşlarda başlaması bir etken olabilmekte ve bu hastalarda REM

uykusu davranış bozukluşu sık eşlik eden faktörler arasında yer

almaktadır. Bunlara karşın hastalışın süresi, şiddeti ile antiparkinson

ilaçların doz ve süreleri halüsinasyon gelişmesinde rol oynamamaktadır.

Bu konuda literatür bildirilerinin çelişkili olması, multifaktoriyel bir

hastalık olduşu düşünülen PH’da halüsinasyon gelişmesinde başta

kognitif durum olmak üzere çok sayıda olası faktörün etkisi olabileceşini

düşündürmektedir.