Fahrettin Ege

VM Medicalpark Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara Türkiye

Anahtar Kelimeler: Küme baş ağrısı, sinüs konjesyonu, parasempatik sinir sistemi

Özet

Amaç: Küme baş ağrısı (KBA), otonomik belirtilerin eşlik ettiği primer bir baş ağrısı sendromudur. Temel amacımız, bu sendromda sıklıkla karşılaşılan radyolojik paranazal sinüzal konjesyonun, konjonktival enjeksiyon, artan gözyaşı, nazal konjesyon ya da burun tıkanıklığı gibi, insidental bir görünüm değil otonom bir bulgu olduğunu ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem: Tanı kriterlerini karşılayan, enfeksiyon belirteçleri negatif olan ve antibiyotik almaksızın KBA belirtileri standart tedaviler ile kontrol altına alınan hastaların tanı anındaki beyin görüntüleri paranazal sinüs konjesyonu açısından değerlendirildi. Pozitif görüntüleme, KBA’ya ipsilateral paranazal sinüsün konjesyonu olarak ele alındı. Negatif görüntüleme ise, radyolojide konjesyonun olmaması, sinüs retansiyon kistleri, kontralateral konjesyon veya bilateral konjesyon bulunması olarak ele alındı.

Bulgular: Otuz sekiz hastanın %42,1’inde ipsilateral pozitif sinüs konjesyonu saptanmıştır. %57,9’unda ise radyolojik görüntüler sinüs konjesyonu açısından negatif olarak değerlendirilmiştir.

Sonuç: Araştırma popülasyonunda, KBA’da ipsilateral paranazal sinüs konjesyonunun %42 oranında geliştiğini ve bunun otonom disfonksiyonun bir sonucu olduğunu ortaya koyduk. Ancak bulgularımızı desteklemek için daha ilerideki çalışmalara da ihtiyaç vardır