Serhat Tokgöz1, Esra Eruyar1, Ayşegül Öğmegül1, İbrahim Erayman2

1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Konya
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya

Anahtar Kelimeler: Malarya, serebral, epilepsi.

Özet

Serebral malarya Plasmodium infeksiyonunun ender görülen bir komplikasyonudur. İnfekte eritrositlerin yaptığı kapiller blokaj, sitokinlerin parankime sızması sonucu oluşan mikroglial aktivasyon ve astrositlerin apopitozu etyopatogenezde suçlanan ana nedenlerdir. Son zamanlarda metabolik değişikliklerin de ensefalopati ve epilepsi patofizyolojisinden sorumlu olabileceği belirtilmektedir. Yirmi beş yaşında erkek hasta epileptik nöbet ve ensefalopati kliniği ile başvurdu. Serebral malarya tanısı konan hastanın kliniği antiödem, antiepileptik ve antimalaryal tedavi ile düzeldi. Literatür eşliğinde hastalığın patofizyolojisi, kliniği ve laboratuvar özellikleri tartışıldı.