Füsun Mayda Domaç1, Tuğrul Adıgüzel1, Temel Özden1, Gül Keskin2, Handan Mısırlı1

1Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, I.nöroloji Kliniği, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Polikliniği,istanbul

Anahtar Kelimeler: Uveoparotid ateş, sarkoidoz, fasiyal paralizi.

Özet

Heerfordt sendromu; ateş, parotis bezinde büyüme, anterior üveit ve fasiyal sinir felcinin kombinasyonundan oluşan bir nörosarkoidoz formudur. Sunduğumuz 38 yaşındaki kadın hastanın her iki gözde kızarıklık ve yanma, halsizlik, gece terlemeleri ve kilo kaybı şikayetleri başladıktan 20 gün sonra her iki kulak arkasında sert ağrılı şişlikler ortaya çıktığı öğrenildi. Üç hafta sonra sağ periferik fasiyal paralizi gelişen hasta polikliniğimize başvurmuştu. Fizik muayenede her iki parotis bezinde solid ve ağrılı kitleler palpe edildi. Nörolojik muayenesi sağ periferik fasiyal parezi dışında normaldi. Oftalmolojik muayenede bilateral anterior üveit saptandı. Kraniyal manyetik rezonans görüntüleme normaldi. Parotis manyetik rezonans görüntüleme tetkikinde her iki parotis bezinin boyutlarında artış, lobülasyon ve kistik lezyonlar ile heterojen kontrast tutulumu izlendi. Parotis biyopsisinde nonnekrotizan granülomatöz siyaladenit saptandı. Mediasten bilgisayarlı tomografi tetkikinde her iki akciğerde multipl nodüller mevcuttu. Laboratuvar tetkiklerinde C-reaktif protein 0.75, sedimentasyon 26 mm/saat ve anjiyotensin dönüştürücü enzim 83 U/L (N: 8-52 U/L) idi. Heerfordt sendromu tanısı konulan hastaya evre I sarkoidoz tanısına rağmen çoklu organ tutulumu nedeniyle 45 mg/gün steroid tedavisi başlandı. Sonuç olarak, Heerfordt sendromu nörosarkoidozun nadir bir formu olmakla birlikte fasiyal sinir paralizisi ayırıcı tanısında akla gelmelidir.