Barış İşak1, Pınar Koytak1, Özgür Bilgin2, Hilal Horozoğlu1, Murat Sarıtemur3, Arzu Denizbaşı3, Dilek Günal1

1Marmara Üniversitesi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Turkiye.
2Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul, Turkiye.
3Marmara Üniversitesi Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Turkiye

Anahtar Kelimeler: Parkinsonizm, sekonder, ilaçlar, hipokalsemi.

Özet

Bu olgu sunumunda, multipl miyeloma bağlı kronik böbrek yetmezliği zemininde kemoterapötik ajanın (zoledronik asit) derinleştirdi¬ği hipokalsemi ve bu metabolik bozukluğa bağlı olarak parkinsonizm epizotları gelişmiş olan özgün bir olgu sunulmaktadır. Multipl miyelom tanısı almış ve altı aydır aylık bifosfonat tedavisi almakta olan 80 yaşında kadın hasta, acil servisimize iki defa parkinsonizm epizodları ile başvurdu. Replasman tedavisiyle düzelen parkinsonizm semptomlarına, her iki epizotta da düşük kalsiyum düzeyleri eş¬lik etmekteydi. Görüntülemelerde bazal gangliyonlarda herhangi bir patoloji izlenmedi. Her iki seferde de hastanın kliniğinin kalsiyum replasmanı ile düzeltilmiş olması, epizodların asıl nedeninin hipokalsemi olduğunu düşündürmektedir. Bu, bazal gangliyonlarda olu¬şan yıkım sürecine bağlı bir hasardan ziyade, kemoterapötik ajanın metabolik yan etkilerine bağlı geri dönüşlü fonksiyonel bir bozuk¬luğu yansıtan özgün bir olgu olarak yorumlanmaktadır.