Melike Yıldırım1, Fuat Şahin2, Ufuk Şener1, Yaşar Zorlu1, İrem Fatma Uludağ1

1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü, İzmir
2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İzmir

Anahtar Kelimeler: İnme, karotid arter, serebral infarkt.

Özet

AMAÇ: Bu çalışmada ana karotid arter (AKA) intima-media kalınlığı (İMK) ve internal karotid arter (İKA) intima-media kalınlığı ile serebral infarkt hacmi arasındaki ilişkinin araştırılması planlandı.

YÖNTEMLER: Çalışmaya, kliniğimize akut iskemik inme tanısıyla ilk 24 saatte başvurarak yatırılmış olan 40 hasta alındı. Hastaların ilk başvuru anında ve 72 saat sonra bilgisayarlı beyin tomografileri çekilerek infarkt hacimleri hesaplandı. İki yanlı Doppler ultrasonografi ile AKA ve İKA İMK’ları ölçüldü.

BULGULAR: Hastalarımızın %77.5’inde karotis intima-media kalınlığı artışı bulundu. Tek aterom plağı olan grupta AKA İMK, plak olmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha fazla bulundu.

SONUÇ: Hem AKA hem de İKA İMK ile infarkt hacmi arasında istatistiksel anlamlılığa ulaşan bir ilişki saptanmadı.