Kürşad Çetin Akpınar, Hakan Doğru, Kemal Balcı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: İşitme kaybı, sensörinöral, tüberküloz.

Özet

Tüberküloz menenjit ekstrapulmoner tüberkülozun en ciddi formudur, yüksek mortalite ve morbidite oranlarına sahiptir. Tüberküloz menenjit daha çok baş ağrısı, bilinç değişikliği, ateş, ense sertliği ve nöbet gibi semptomlarla presente olmaktadır. Sekizinci kranial sinir tutulumu tüberküloz menenjit vakalarında nadiren bildirilmiştir. Literatürde tek taraflı sensorinöral işitme kaybı gelişen çok az sayıda tüberküloz menenjit vakası bulunmakla birlikte akut sağırlık yapan iki yanlı sensorinöral işitme kaybı vakası bildirilmemiştir. Sensorinöral işitme kaybı ile tüberküloz menenjit arasındaki ilişki de çok net bir şekilde ortaya konamamıştır. Bu yazıda, akut gelişen, iki yanlı sensorinöral işitme kaybı ile başvuran 64 yaşında bir tüberküloz menenjit olgusu sunulmuştur.