Safiye Gül Kenar1, Bülent Cengiz2, Reha Kuruoğlu2

1Necmettin Erbakan Ünivesitesi, Tıp fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı
2Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Akut enflamatuvar demyelinizan poliradikülopati, elektrodiyagnoz, Guillain–Barré sendromu, sinir iletim çalışması

Özet

Amaç: Akut enflamatuvar demiyelinizan poliradikülonöropatinin (AİDP) elektrofizyolojik tanısı esas olarak motor sinir iletim çalışmalarına (SİÇ) dayanmaktadır ve özellikle hastalığın erken dönemlerinde kesin sonuç için yetersiz kalabilmektedir. Bu çalışmanın amacı duyusal SİÇ’lerinin AİDP tanısına katkısını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: AİDP hastalarının duyusal ve motor sinir iletim bulgularını retrospektif olarak değerlendirildi ve laboratuvar kontrolleri ile karşılaştırıldı. SİÇ parametrelerinin ve sural korunma paterninin (SSP) duyarlılığı ve özgüllüğü de değerlendirildi. SİÇ paternleri normal, anormal ve yanıtsız olarak kategorize edildi. Duyusal sinir aksiyon potansiyeli (DSAP) amplitüd paternlerinin birbirleri ile ilişkisi ve elektrodiagnostik inceleme zamanlamasının duyusal ve motor SİÇ paternleri üzerindeki etkisi analiz edildi.

Bulgular: En duyarlı duyusal sinir iletim bulguları, azalmış ulnar (%79,3) ve median (%75,9) DSAP amplitüdleri olup, bu sinirlerin birleşik kas aksiyon potansiyeli amplitüdleri ve ön kol motor sinir iletim hızlarından daha hassastır. SSP tanımlaması için ulnar DSAP kullanımı, median DSAP kullanımından daha anlamlıdır. Elektrodiagnostik çalışmaların zamanlaması, duyusal sinir iletim parametrelerinin paternlerini etkilememektedir.

Sonuç: Median ve ulnar DSAP amplitüdlerinde azalma ile birlikte karşılaştırma için ulnar DSAP amplitüdünün kullanıldığı SSP, AİDP tanısına elektrodiagnostik inceleme zamanından etkilenmeksizin katkı sağlayabilir.