Farideh Ahadi Kolankoh1, Naser Mozaffari2, Rajab Dashti-Kalantar2, Mohammad Ali Mohammadi3

1Ardabil University of Medical Sciences, Faculty of Nursing and Midwifery, Student in Critical Care Nursing, Ardabil, Iran
2Ardabil University of Medical Sciences, Faculty of Nursing and Midwifery, Department of Critical Care Nursing, Ardabil, Iran
3Ardabil University of Medical Sciences, Faculty of Nursing and Midwifery, Department of Medical-Surgical Nursing, Ardabil, Iran

Anahtar Kelimeler: İnme, tutum, akut inme yönetimi, kanıta dayalı bakım

Özet

Amaç: İnme dünya çapında önemli bir sakatlık nedenidir. Bu nedenle, akut inmeli hastalara kaliteli bakım sağlamak için acil hemşirelerinin bilgi, tutum ve yönetim yönlerinin araştırılması gerekmektedir.

Gereç ve Yöntem: Bu ilişkisel araştırma, 2021 yılında Erdebil şehrinde 285 acil servis hemşiresi ve acil sağlık hizmetleri (ASH) personeli üzerinde yapılmıştır. Veri toplama araçları arasında demografik bilgi anketleri, uyarı işaretleri, hemşirelerin kanıta dayalı bakım bilgileri, inme bakımına yönelik tutumlar ve akut inme yönetimi mevcuttu. Veriler SPSS-26 programı kullanılarak tanımlayıcı istatistikler ve t-testi, F-testi, lineer regresyon analizi ve tek yönlü varyans analizi testi kullanılarak analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi P < 0,05 olarak belirlenmiştir.

Bulgular: Kanıta dayalı bakım ve akut inme yönetimi bilgisi, acil hemşirelerinde ASH personeline göre daha iyiydi (P < 0,05). Çok değişkenli regresyon modelinin sonuçları, inme uyarı işaretleri bilgisinin ve inme bakımına yönelik tutumun akut inme tedavisinde daha güçlü belirleyiciler olduğunu göstermiştir. Kanıta dayalı bakım bilgisi, inme bakımına yönelik tutumlar, yaş, iş deneyimi ve inme mesleki eğitim kurslarına katılım, hemşirelerin akut inmeli hastalara bakım yönetimi ile anlamlı şekilde ilişkiliydi.

Sonuç: Akut inme yönetimi kanıta dayalı bakım bilgisi, inme bakımına yönelik tutumlar, yaş ve inmeli hastalarla çalışma deneyimi ile tahmin edilebileceğinden, bu hastalara bakım veren acil hemşirelerindeki ve ASH personelindeki bu özelliklerin değerlendirilmesi onların yönetim metodlarını etkileyebilir. Bu nedenle, yukarıda belirtilen değişkenler, akut inme yönetiminde hemşireleri değerlendirmek ve güçlendirmek ve hasta bakım programlarını iyileştirmek için kullanılabilir.