Recep Baydemir1, Duygu Kurt Gök2, Şeyma Benli1, Murat Gültekin3, Mehmet Fatih Yetkin1, Elçin Balcı4

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Kayseri Şehir Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Kayseri, Türkiye
3Atlas Üniversitesi Medicine Hospital Hastanesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Migren, eczane teknisyeni, halk sağlığı

Özet

Amaç: Migren ile ilgili sınırlı sayıdaki çalışmada eczane teknisyenlerinin (ET) bilgi düzeyine odaklanılmıştır. Bu çalışmada migren ve migren tedavisi ile ilgili farkındalığın ve bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışma Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kayseri ili Türkiye’de yürütülmüştür. Şubat 2019-Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve 324 ET’nin (%75,8 yanıt oranı) katılımı ile tamamlanmıştır. Migren tanısı, atakların özellikleri ve tedavisi ile ilgili soruları içeren formlar direkt ET’lere uygulanmıştır. Daha sonra bir nörolog tarafından formlar değerlendirilmiştir.

Bulgular: Migren ataklarını azaltan ilaç tedavisini bilen ET oranı %10,2 idi. Çoğu ET (%85,2) migren tedavisi konusunda eğitim almamış ve iş yeri deneyimlerinden bilgi edinmiştir. Doksan bir katılımcı (%28,1) baş ağrısı nedeniyle eczaneye gelen hastalara ilaç önerdiklerini söyledi. Migren için önerdikleri ilaç sorulduğunda, %29,6’sı ergotamin, %26,9’sı analjezik ve %15,7’si ise triptan önermiştir.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, birinci basamak hizmetlerini destekleyen eczanelerde çalışan teknisyenlerin migren tedavisi konusunda yeterli migren farkındalığı ve bilgisine sahip olmadığını ve bu konuda uygun eğitim verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.