Özkan Alataş1, Berrin Çavuşoğlu2, Ali Çaylak3, Ahmet Onur Keskin4, Egemen İdiman5, Fethi İdiman5, Emel Ada1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Medikal Fizik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Özel Akhisar Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
4Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Klinik izole sendrom, relapsing-remmitting multipl skleroz, difüzyon tensör görüntüleme

Özet

Amaç: Klinik İzole Sendrom (KİS) ve Relapsing-Remmiting Multiple Skleroz (RRMS) tanısı almış olan hastalar ile sağlıklı kontrollerde normal görünen beyaz cevher (NGBC) ve korpus kallozumda Difüzyon Tensor Görüntüleme (DTG) bulgularını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif çalışmada KİS (n=10), RRMS (n=29) ve sağlıklı kontrol (n=13) grupları DTG ile değerlendirildi.Ortalama difüzyon (OD) ve fraksiyonel anizotropi (FA) haritalarında korpus kallozum genu (KKG) ve spleniumdan (KKS), frontal, parietal, occipital ve temporal loblar normal görünen beyaz cevher alanlarından OD ve FA ölçümleri yapıldı.

Bulgular: Temporal loblardaki NBGC'nin ortalama FA değerleri hem KİS hem de RRMS'de bilateral olarak kontrol grubundan daha düşüktü. Ancak, KİS ve RRMS grupları arasında fark bulunmadı. KİS grubu KKG'de kontrol grubuna göre daha düşük FA değerlerine sahipken, RRMS grubu KKS'de kontrollere kıyasla daha düşük FA değerlerine sahipti. RRMS ve kontroller arasında KKG'de OD değerleri istatistiksel olarak farklıydı.

Sonuç: DTG, KİS ve RRMS hastalarında normal görünen beyaz cevher ve korpus kallozumdaki erken değişikliklerin saptanmasına katkıda bulunur. DTG, KİS ve RRMS hastalarının takibi ve yönetimine yardımcı olabilir.