Hasan Hüseyin Karadeli

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Baziler arter oklüzyonu, endovasküler tedavi, kollateral skorlama

Özet

Amaç: Baziler arter oklüzyonlarında (BAO) endovasküler tedavi (EVT) seçeneği için mevcut kılavuzlarda halen yeterli kanıt düzeyine ulaşılamamıştır. Bu çalışma, baziler arter trombektomisi sonrası hastaların üçüncü ay fonksiyonel sonlanımları ve mortaliteleri üzerine etki eden faktörleri araştırmayı amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada inme merkezimizde 2016-2021 yılları arasında baziler arter trombektomi işlemi yapılan 22 hastanın klinik, radyolojik ve girişimsel işlem özellikleri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar üçüncü ay mortalite ve morbidite durumlarına göre iki gruba ayrılarak komorbidite, baziler arterin oklüzyon seviyesi ve kollateral durumu, semptom rekanalizasyon zamanı ve genel anestezi alma durumuna göre anlamlılık açısından istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Üçüncü ay mortalite oranı yüksek olan hasta grubunda semptom-rekanalizasyon zamanının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde uzun olduğu (P = 0,034), posterior serebral sistem kollateral skorları yüksek olan hasta grubunda ise üçüncü ay fonksiyonel sonlanımların istatistiksel olarak anlamlı oranda iyi olduğu saptandı (P = 0,022).

Sonuç: BAO’nun EVT’de rekanalizasyon zamanı uzadıkça hastaların mortalite oranında artma izlenmiştir ve posterior serebral sistem kollateral skorları fazla olan hastaların, baziler arter trombektomi işleminden fayda görme olasılıklarının daha yüksek olduğu saptanmıştır.