Berrin Çavuşoğlu1, Duygu Hünerli-Gündüz2, İlayda Kıyı2, Raif Çakmur3, Görsev G. Yener4, Emel Ada5

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Medikal Fizik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilimleri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
4İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye
5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Hafif kognitif bozukluk, Parkinson hastalığı, manyetik rezonans görüntüleme, kortikal kalınlık, nörokognitif işlevler

Özet

Amaç: Bu çalışmada, Parkinson hastalığında (PH) hafif kognitif bozukluk (HKB) ve kognitif bozukluğu olmayan PH’de (PH-N) kortikal kalınlık farklılıkları ve kognitif işlevlerle ilişkileri araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya yapısal beyin manyetik rezonans görüntüleme taramaları ve tam nöropsikolojik testleri olan 22 PH-HKB, 23 PH-N hasta ile 23 sağlıklı kontrol dahil edildi. SPM12 yazılım paketi kullanılarak kortikal kalınlık analizi yapıldı. Kognitif işlevlerle olan korelasyonlar da incelendi.

Bulgular: PH-N ve PH-HKB hastalarında sol prekuneus ve isthmus-singulat korteks, sağ pars orbitalis, insula ve lateral orbitofrontal kortekste kortikal kalınlık sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak daha düşüktü. Ek olarak, PH-HKB grubu kontrollere kıyasla sol superior temporal girus, transvers temporal korteks ve supramarjinal girusta ve ayrıca bilateral posterior singulat kortekste kortikal incelme gösterdi. PH’nin kortikal kalınlık ve kognitif puanları arasındaki korelasyon analizleri bellek ile posterior singulat korteks; dil ile prekuneus; yürütücü işlevler ile insula ve isthmus-posterior singulat korteks arasında orta düzeyde ilişkiler ortaya koydu.

Sonuç: PH’de HKB, PH’de hafif kognitif bozukluklarla ilişkilendirilen sol temporoparietal korteks ile birlikte posterior singulat korteksteki kortikal değişikliklerle ilişkili olabilir.