Pınar Uzun Uslu1, Aslı Tekin2

1Eskişehir Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Barosu, Eskişehir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, yasa, yönetmelik, sürücü, boşanma

Özet

Amaç: Epilepsi sık görülen nörolojik hastalıklardan biridir. Epilepsi kronik bir hastalık olup hastayı yaşam boyu etkilemektedir. Ayrıca epilepsili hastada bilinç değişiklikleri olabilmesi kişiyi kaza, suç, yaralanma gibi olaylarda hukuksal açıdan farklı boyuta taşımaktadır. Bu çalışmada yargıtay kararlarında epilepsinin ne sıklıkla ve nasıl yer aldığı araştırılmak istenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma için veri taraması Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden yapıldı. UYAP sisteminde 2000-2021 yılları arasında yer alan tüm dava dosyalarında “epilepsi” sözcüğünü içeren davalar tarandı. Davaların hastalık açısından konuları incelendi. Bulgular veri tarama dosyasına kayıt edildi.

Bulgular: Uyap sisteminde “epilepsi” kelimesini içeren 428 dosya olduğu görüldü. 2016-2021 yılları arasında 231 kayıt, 2010-2015 yılları arasında 129 kayıt, 2000-2009 yılları arasında ise 68 kayıt vardı. Ceza dairelerine ait toplam 232 dosya, hukuk dairelerine ait ise 171 sonuç vardı.

Sonuç: Epilepsili bireylerin çalışma hayatlarındaki hakları, evlilik ve boşanma sırasında maruz kaldığı durumlar normalden farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca ehliyet sahibi olma şartları, ehliyetleri var ise kaza yaptıklarındaki durumlar hukuksal olarak farklı olarak değerlendirilir. Yine epilepsi hastalarının engelli hakkına sahip olup olmadıkları, yasal işlemler sırasında vasi ya da yasal danışman gereklilikleri yasalarla belirlenir ve hekimlerce karar verilir. Yasa ve yönetmelikler standarttır ancak her epilepsili hastanın kliniği, psikiyatrik ve mental durumu, koşulları farklı olabilir. Bu çalışma epilepsinin Türk hukuk sisteminde nasıl yer aldığını belirlemek için yapılmıştır. Mevcut adli örneklerinin bilinmesi epilepsinin yasal boyutunu kavramada bizlere kolaylık sağlayacaktır.