Aynur Yılmaz Avcı1, Münire Kılınç Toprak1, Hatice Lakadamyalı2, Sinan Akıncı3

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Baş ağrısı, vasküler risk, kardiyovasküler risk, manyetik rezonans görüntüleme, ekokardiyografi

Özet

Amaç: Migren, iskemik inme ve bazı yapısal beyin lezyonları gelişimi gibi vasküler risk faktörlerinde artış ile ilişkilendirilmektedir. Bununla birlikte bu ilişkinin patogenezi halen netleşmemiştir. Kardiyak hastalıklar ve iskemik inme ile komorbidite gösterebilen migrenin bunlarla bağlantısı, hem kalp hem de beyni etkileyen vasküler bir hastalık olması şeklinde açıklanabilir. Bu çalışmada, geleneksel vasküler risk faktörleri olmayan genç-erişkin migren hastalarında mitral kapak prolapsusu (MVP) ile migren ve beyaz cevher hiperintensitesi (BCH) arasındaki ilişki incelendi.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya 400 olgu alındı (200 migren ve 200 sağlıklı kontrol; yaş aralığı 18-50 yaş). Migren tanısı Uluslararası Baş Ağrısı Toplumu-2 kriterlerine göre kondu. Katılımcıların bilinen vasküler risk faktörleri, enflamatuvar veya eşlikçi başka hastalıkları yoktu. Migrenli kişiler ve sağlıklı kontrollere transtorasik ekokardiyografi yapılarak MVP varlığı; beyin manyetik rezonans görüntüleme yapılarak BCH olup olmadığı tarandı.

Bulgular: Migrenli kişilerde MVP prevelansı, kontrollere göre anlamlı yüksek (p<0,011) bulundu. Migrenli kişilerde MVP varlığı odds oranı (OR): 2,44 [%95 güven aralığı (GA): 1,25-4,74; p=0,0086] saptandı. Migrenli kişiler ve kontrol grubu BCH varlığı açısından karşılaştırıldığında OR oranı 5,88 (%95 GA: 3,42-10,10; p<0,001) bulundu. Karıştırıcı faktörlere göre uyarlandıktan sonra yapılan çoklu doğrusal regresyon analizleri migrenin, MVP (p=0,044), triküspid yetmezliği (p=0,03) ve BCH varlığı (p<0,001) ile bağımsız, pozitif korele olduğu; migrenin ve mitral yetmezliğin BCH açısından bağımsız, pozitif korelasyon gösterdiği gözlendi (p<0,05, p<0,001).

Sonuç: MVP varlığı, kontrollerle karşılaştırıldığında migren ile bağımsız ilişkili bulundu. Bu nedenle MVP varlığının, migren ile ilişkili olabileceği düşünüldü. Bununla birlikte, MVP ile BCH arasında pozitif bir korelasyon bulunamadığı için MVP’nin, migrenli olgularda BCH gelişimine bir katkısı olmadığı düşünüldü.