Tuğçe Mengi1, Yahya Tahta2, Hadiye Şirin3

1Niğde Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Yoğun Bakım Ünitesi, Niğde
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı, Kayseri
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi, İzmir

Anahtar Kelimeler: Nörokritik bakım, yoğun bakım, sonlanım, mortalite, inme

Özet

Amaç: Nörokritik bakım ya da nörolojik yoğun bakım, nöroloji ve nöroşirürji hastaları için kritik bakım sağlamaktadır. Bu hastaların hem birincil kritik hastalıkları, hem de eşlik eden komorbiditeleri ve komplikasyonları için tıbbi bakım almaları gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, genel yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) takip edilen nörolojik veya nöroşirürjikal hastalığı olan hastalar ile nörolojik yoğun bakım ünitesinde (nöro-YBÜ) takip edilen hastaların klinik sonlanımlarını karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya YBÜ’lerde nörointensivist tarafından takip edilen nörolojik ve nöroşirürjikal hastalığı olan hastalar dahil edildi. Hastalar, YBÜ türüne ve çalışma dönemine göre karma genel YBÜ’de izlenen hastalar (dönem-1) ve nöro-YBÜ’de izlenen hastalar (dönem-2) olmak üzere iki grupta incelendi. Hastane otomasyon sistemindeki ve hasta veri tabanımızdaki kayıtlar retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Dönem-1’de 61 hasta ve dönem-2’de 58 hasta değerlendirildi. Nöro-YBÜ’de takip edilen hastalarda yoğun bakım mortalitesi, yoğun bakım ve hastanede kalış süresi daha düşüktü ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (P> 0,05). Yoğun bakıma yeniden yatış ve hastane içi mortalite ise nöro-YBÜ hastalarında anlamlı olarak daha düşüktü (P< 0,05).

Sonuç: Uzmanlaşmış nörokritik bakım ve nöro-YBÜ organizasyonunun hastalarda klinik sonlanım üzerindeki etkisini analiz ettik. Nöro-YBÜ’de daha iyi hasta yönetimi elde edebilmek için, sürecin yapı, performans ve standardizasyon açısından kalite iyileştirmesinin sağlanması gerekmektedir. Türkiye’de nörokritik bakım standartlarının oluşturulabilmesi ve üzerinde mutabakata varılabilmesi için bu konuda yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.