Hüseyin Nezih Özdemir1, Derya Yöndem1, Seren Kaplan2, Figen Gökçay1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir

Anahtar Kelimeler: Stiff Person Sendromu, amfifizin, rijidite, paraneoplastik

Özet

Stiff Person sendromu (SPS), kaslarda ilerleyici katılık ve aksiyel kaslarda rijidite ile karakterize; nadir görüleni özürlülük oluşturabilen bir sendromdur. Otoimmün, paraneoplastik veya kritojenik etiyolojiye sahip olabilir. Elli dokuz yaşında kadın hasta bacaklarında katılık ve istemsiz spazmlar ile başvurdu. Nörolojik muayenede bacaklarda ve aksiyel kaslarda rijite saptandı. Anti-glutamik asit dekarboksilaz antikoru negatif, anti-amfifizin antikoru pozitifti. SPS tanısı kondu. İntravenöz immünoglobulin ve kanser tedavisinin ardından hastanın bulgularında düzelme izlendi.