Şule Deveci1, Zeliha Matur2, Ali Emre Öge3

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Medial femoral kütanöz sinir, lumbosakral pleksopati, femoral nöropati

Özet

Amaç: Yeni tanımlanan distal uyarımlı medial femoral kütanöz (MFK) sinir uyarım çalışmasının, daha geniş yaş ve vücut kitle indeksi (VKİ) aralığına sahip olan sağlıklı popülasyonda normal değerlerinin tanımlanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Klinik ve elektrofizyolojik olarak alt ekstremiteleri etkileyecek periferik sinir hastalığı dışlanmış 144 sağlıklı gönüllüde distal uyarımlı MFK sinir çalışması iki yanlı olarak yapılmıştır. Denekler yaşlarına göre 18-39,9 (yaş 1), 40–59,9 (yaş 2) ile 60 ve üstü (yaş 3) olmak üzere 3 grupta sınıflandırıldı. VKİ’lerine göre de 24,9 ve altı (VKİ 1), 25–29,9 (VKİ 2) ile 30 ve üstü (VKİ 3) olarak gruplandırıldı.

Bulgular: MFK amplitüdü sağda ve solda ortalama 5,7 μV, tepe latansı sağda ve solda ortalama 2,8 ms ve ortalama iletim hızı sağda 61,5 m/sn, solda 61,9 m/sn olarak bulundu. Sağ ve sol tarafta elde edilen MFK amplitüdleri oldukça benzer olup taraflar arası amplitüd farkı ortalaması %10,1 ± 9,1 idi (0–56,6). MFK amplitüdü ile yaş ve VKİ arasında negatif bağıntı vardı.

Sonuç: Çalışmamız yeni tanımlanan distal uyarımlı MFK duyusal sinir iletim çalışmasının tekrarlanabilir ve kolay uygulanabilir olduğunu göstermiştir.