Ufuk Emre1, Tuğrul Atasoy1, Aysun Ünal1, Ali Borazan2

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Zonguldak
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı, Zonguldak

Anahtar Kelimeler: demir eksikliği anemisi, geçici iskemik atak

Özet

Geçici iskemik atak (GİA) beyin ve beyin sapını içeren

geçici fokal iskemik ataklardır. Ataklar, 24 saatten kısa sürer ve genel

olarak iki ile otuz dakika içinde sonlanır. Demir eksikliği anemisi G‹A

etyolojisinde sık rastlanılan bir neden değildir. Sıklıkla çocukluk çağı

iskemik inme tablolarında etyolojik neden olarak bildirilmiştir.

Demir eksikliği anemisi G‹A nedeni olarak erişkin yaş grubunda

az oranda bildirilmiştir. Bu çalışmada, biz G‹A ve demir eksikliği anemisi

olan iki olgunun klinik ve takipteki özelliklerini tartışmayı amaçladık.

Her iki olgunun rutin nörolojik muayeneleri,

hemogram ve biyokimya incelemeleri, vaskülit belirteçleri, tiroid

fonksiyon testleri, B12 vitamin düzeyleri, kranial görüntülemeleri, karotis

vertebral doppler USG incelemeleri yapıldı.

GİA için risk faktörü olarak sadece demir eksikliği anemisinin

bulunduğu antiagregan ve demir replasman tedavileri yapılan 2 hastanın

iki yıllık takiplerinde nörolojik muayenelerinde anormallik

gözlenmemiştir.