Safiye Gül Kenar, Hatice Yüksel, Nuriye Kayalı Şendur, Semra Mungan

Ankara Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, mizofoni, depresyon, anksiyete

Özet

Amaç: Depresyon ve anksiyete multipl skleroz (MS) hastalarında yaşam kalitesini düşüren, yaygın görülen ve iyi tanımlanmış komorbiditelerdir. Mizofoni, genellikle belirli çevresel seslere veya nadiren de görsel uyaranlara karşı anormal duygusal tepkiler oluşmasına sebep olan ve hala yeteri kadar farkedilmeyen bir durumdur. Limbik sistem bozukluklarının, hem MS’deki psikiyatrik bozuklukların hem de mizofoninin patofizyolojisinde sorumlu olabileceği düşünülmektedir. Mizofoni prevalansı, depresyon ve anksiyete ile ilişkisi MS popülasyonunda incelenmemiştir. Bu çalışmanın amacı MS’de mizofoni sıklığını ve bunun depresyon ve anksiyete şiddetine etkilerini araştırmaktır. İkincil amaç, MS ile ilişkili faktörlerin mizofoni şiddeti üzerindeki etkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Elli dokuz MS hastası çalışmaya dahil edildi. MS tipi, hastalık süresi, yıllık atak sıklığı ve sigara içme alışkanlıkları değerlendirildi. MS grubunda mizofoni, depresyon ve anksiyete varlığı ve şiddeti 63 sağlıklı kontrol ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Mizofoni sıklığı MS grubunda (%37,3) kontrollere (%19,4) göre anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,046). MS grubunda şiddetli depresyon (%23,7) ve anksiyete (%28,8) kontrollere göre (%1,6 ve %11,1 p<0,001) daha sıktı. Mizofoni olan MS (MSwM) grubu, mizofoni olmayan MS (MSwoM) grubu ile karşılaştırıldığında şiddetli depresyon (p=0,004) ve anksiyete (p=0,019) anlamlı olarak daha sıktı. MS tipi, süresi, atak sıklığı ve sigara içme alışkanlıkları MSwM ve MSwoM arasında benzerdi. MS’de mizofoni puanı ile Beck depresyon puanı (p=0,029) arasında anlamlı pozitif korelasyon vardı.

Sonuç: Misofoni MS popülasyonunda sık karşılaşılan bir komorbidite olup depresyon ve anksiyete şiddetini arttırabilmektedir.