e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 27 (3)
Cilt: 27  Sayı: 3 - 2021
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - XII

ANISINA
2.
Prof. Dr. Turgut Zileli'nin Ardından
In Memoriam- Prof.Dr. Turgut Zileli
Tulay Kansu
Sayfalar XIII - XIV

DERLEMELER
3.
İdyopatik İntrakraniyal Hipertansiyona Yaklaşımda Güncel Bakış
Current Overview of Idiopathic Intracranial Hypertension
Buse Rahime Hasırcı Bayır, Betül Baykan, Neşe Çelebisoy
doi: 10.4274/tnd.2021.45649  Sayfalar 219 - 228

4.
Mekanizma Temelli Migren Tedavisinde Erenumab
Erenumab in Mechanism-based Migraine Treatment
Aynur Özge, Derya Uludüz, Ömer Karadaş, Manal Mehtar Bozkurt
doi: 10.4274/tnd.2021.08784  Sayfalar 229 - 239

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
5.
Subkortikal Enfarktüslü Serebral Arteriyopati ve Lökoensefalopati Olgularının Klinik ve Moleküler Genetik Bulguları
Clinical and Molecular Genetic Findings of Cerebral Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy
Burcu Sevinç Rüstemoğlu, Bedia Samanci, Fatih Tepgeç, Murat Kürtüncü, Umut Altunoglu, Tuncay Gündüz, Gözde Yeşil, Şahin Avcı, Hakan Gürvit, Başar Bilgiç, Güven Toksoy, Mefkure Eraksoy, Haşmet Hanağası, Zehra Oya Uyguner
doi: 10.4274/tnd.2021.91298  Sayfalar 240 - 247

6.
İstirahat EEG Aktivitesi Alzheimer Hastalığını Amnestik Hafif Kognitif Bozukluk ve Sağlıklı Bireylerden Ayırt Edebilir
Resting-state EEG Findings in Differentiating Alzheimer’s Disease From Amnestic Mild Cognitive Impairment and Healthy Elderly Controls
Özgecan Kaya, Duygu Hünerli Gündüz, Deniz Yerlikaya, Görsev G. Yener
doi: 10.4274/tnd.2021.75875  Sayfalar 248 - 256

7.
Serum Endocan Düzeyleri Relapsing-Remitting Multipl Sklerozda Bir Vasküler Belirteç Olabilir mi?
Could Serum Endocan Be a Vascular Endothelial Marker in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis?
Arife Çimen Atalar, Mesrure Köseoğlu, Nurettin Yavuz, Yüksel Erdal, Osman Oğuz, Ufuk Emre
doi: 10.4274/tnd.2021.81073  Sayfalar 257 - 262

8.
Myastenia Gravis Tanılı Hastalarda Hastalığa Eşlik Eden Depresyonun Varlığı ve Klinik Seyre Etkisi
Presence of Concomitant Depression and its Effect on Clinical Course in Patients Diagnosed with Myasthenia Gravis
Fatma Ece Çetin, Hatice Karasoy
doi: 10.4274/tnd.2021.76735  Sayfalar 263 - 269

9.
COVID-19 Nedeniyle Uygulanan Uzaktan Eğitimin Nöroloji Klinik Eğitimine Etkileri
The Effects of Distance Education Applied Due to COVID-19 on Clinical Neurology Education
Özgül Ocak, Erkan Melih Şahin
doi: 10.4274/tnd.2021.29560  Sayfalar 270 - 277

10.
Son 5 Yılda Yeni Tanı Alan Myasthenia Gravis Hastalarımızın Demografik, Klinik, Elektrofizyolojik Özellikleri ile İmmünolojik Parametreleri
Demographic, Clinical, Electrophysiological, and Immunological Features of Patients with Myasthenia Gravis Diagnosed in the Last Five Years
Recep Yevgi
doi: 10.4274/tnd.2021.45389  Sayfalar 278 - 282

11.
Multipl Sklerozlu Hastalarda Gövde Motor Kontrolü ile Denge, Fonksiyonel Mobilite ve Yürüyüş Kapasitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Trunk Motor Control and Balance, Functional Mobility, and Gait Capacity in Patients with Multiple Sclerosis
Nezehat Özgül Ünlüer, Taşkın Özkan, Mustafa Ertuğrul Yaşa, Yasemin Ateş, Ömer Anlar
doi: 10.4274/tnd.2021.41017  Sayfalar 283 - 288

12.
Multipl Skleroz Hastalarında Sigaranın Yorgunluk ve Depresyon ile İlişkisi
Relationship of Smoking with Fatigue and Depression in Patients with Multiple Sclerosis
Yasemin Ekmekyapar Fırat, Aylin Akçalı, Sırma Geyik, Gülsüm Çomruk, Emine Kılıçparlar Cengiz, Mehmet Erten
doi: 10.4274/tnd.2021.24119  Sayfalar 289 - 294

13.
Üçüncü Basamak Bir Nöroloji Kliniğinde Düzenli Takibi Olan Epilepsi Olgularının Cinsel Fonksiyon Bozukluğunun Araştırılması
Investigation of Sexual Dysfunction in Patients with Epilepsy with Regular Follow-up in a Tertiary Neurology Clinic
Sibel Üstün Özek, Zeren Öztürk Altun
doi: 10.4274/tnd.2021.95695  Sayfalar 295 - 300

14.
Hafif İnmeli Hastalarda Trombolitik Tedavinin Klinik Sonuçları: Üçüncü Basamak Sağlık Kurumunda Tek Merkez Deneyimi
Clinical Outcomes of Thrombolytic Therapy in Patients with Mild Stroke: A Single-center Experience in a Tertiary Care Institution
Hasan Hüseyin Karadeli, Ruken Şimşekoğlu
doi: 10.4274/tnd.2021.47560  Sayfalar 301 - 305

15.
Parkinson Hastalığı Tipi ile Üst Ekstremite Tuzak Nöropatisi Arasındaki İlişkinin Araştırılması
The Relationship Between the Type of Parkinson’s Disease and Entrapment Neuropathy in the Upper Extremities
Nihat Şengeze, Ahmet Özşimşek, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu, Esra Taşkıran
doi: 10.4274/tnd.2021.54522  Sayfalar 306 - 310

OLGU SUNUMLARI
16.
Otoimmün Tiroidit ve 6. Kraniyal Sinir Paralizisi ile Birlikte Görülen Bir MADSAM Olgusu
Patient with MADSAM, Autoimmune Thyroiditis and 6th Cranial Nerve Paralysis
Buket Özkara, Faik Budak
doi: 10.4274/tnd.2021.24922  Sayfalar 311 - 314

17.
Trigeminal Otonomik Sefalji Olan Bir Olguda Sfenopalatin Ganglion Radyofrekans Termokoagülasyon ile Başarılı Tedavi
Successful Treatment of Sphenopalatine Ganglion Radiofrequency Thermocoagulation in Trigeminal Autonomic Cephalalgia
Esra Ertilav, Osman Nuri Aydın, Ali Akyol
doi: 10.4274/tnd.2021.34356  Sayfalar 315 - 317

18.
Bir İnme Taklitçisi; Ramsay Hunt Sendromu ile Tetiklenen İnme Sonrası Yeniden Kötüleşme Sendromu
A Stroke Mimic: Post-stroke Recrudescence Syndrome Triggered by Ramsay Hunt Syndrome
Eda Çoban
doi: 10.4274/tnd.2021.09076  Sayfalar 318 - 321

19.
Kollateral Dolaşım Hakkında Bilgi Sahibi Olmak Mekanik Trombektomide Hasta Seçimini Etkiler mi?
Does Having Knowledge About Collateral Circulation Affect Patient Selection in Mechanical Thrombectomy?
Fatma Ger Akarsu, Özlem Aykaç, Hayri Demirbaş, Atilla Özcan Özdemir
doi: 10.4274/tnd.2021.81226  Sayfalar 322 - 326

20.
COVID-19 İlişkili Reversibl Splenial Lezyonlu Hafif Ensefalit
Mild Encephalitis with Reversible Splenial Lesion Associated with COVID-19
Esra Demir, Berna Arlı
doi: 10.4274/tnd.2021.24022  Sayfalar 327 - 329

21.
Olgu: Kraniyal ve Spinal Tutulumun Eş Zamanlı İzlendiği Dekompresyon Hastalığı
Decompression Sickness with Simultaneous Cranial and Spinal Involvement: A Case Report
Yaprak Özüm Ünsal Bilgin, Aslı Köşkderelioğlu, Rifat Reha Bilgin
doi: 10.4274/tnd.2021.05914  Sayfalar 330 - 333

22.
Serebellar Ataksi ve Aksiyal Miyoklonusu Olan ADCK3 Mutasyonlu Bir Olguda Özel Boyun Egzersizlerinin Sonuçları
Results of Special Neck Exercises in a Patient with Cerebellar Ataxia and Axial Myoclonus Due to ADCK3 Mutation
Özlem Menevşe, Sevil Bilgin, Murat Gültekin
doi: 10.4274/tnd.2021.24196  Sayfalar 334 - 339

23.
Aynı Gendeki Mutasyonların Farklı Yüzleri, FMR1 İlişkili Hastalıklar
Different Clinical Faces of the Same Gene Mutation: Fragile X Mental Retardation 1 Disorders
Burcu Asma, Berk Özyılmaz, Feray Güleç Uyaroğlu
doi: 10.4274/tnd.2021.58234  Sayfalar 340 - 342

24.
Glukoz Transport Tip 1 Eksikliği Sendromu: Tek Merkez Olgu Serisi
Glucose Transporter Type 1 Deficiency Syndrome: A Single-Center Case Series
Miraç Yıldırım, Ömür Babayiğit, Fatma Ilgaz, Dilek Yalnızoğlu, Meral Topçu
doi: 10.4274/tnd.2021.12979  Sayfalar 343 - 346

KLINIK GÖRÜNÜMLER
25.
Hirayama Hastalığında Görüntüleme
Imaging in Hirayama Disease
Navaneetha kumar Govarthanan, Niranjan Kanase, Dillibabu Ethiraj
doi: 10.4274/tnd.2021.43410  Sayfalar 347 - 348
Makale Özeti | Tam Metin PDF

26.
Serebral Venöz Trombozda Jukstakortikal Hemoraji, Kaju Bulgusu
Juxtacortical Hemorrhage in Cerebral Venous Thrombosis: Cashew Nut Sign
Yasemin Dinç, Gizem Güllü, Bahattin Hakyemez, Mustafa Bakar
doi: 10.4274/tnd.2021.07992  Sayfalar 349 - 350
Makale Özeti | Tam Metin PDF

27.
Spontan İntrakraniyal Hipotansiyon ve Santral Diabetes Insipidus Birlikteliğine Nöroradyolojik Bakış
Spontaneous Intracranial Hypotension and Central Diabetes Insipidus Coexistence: Neuroradiological View
Esra Demir, Şadiye Gümüşyayla
doi: 10.4274/tnd.2021.58701  Sayfalar 351 - 352
Makale Özeti | Tam Metin PDF

28.
Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu ile Prezente Olan COVID-19 Olgusu
A Case of COVID-19 Presenting with Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome
Naciye Çilem Çarkı Bal, Kamil Karaali, Hilmi Uysal
doi: 10.4274/tnd.2021.40336  Sayfalar 353 - 355
Makale Özeti | Tam Metin PDF

29.
C1 Hipoplazisi ile İlişkili Oksipital Baş Ağrısı
Occipital Headache Associated with C1 Hypoplasia
Selman Kök, Murat Gönen, Ahmet Cemil Ergün, Metin Kaplan
doi: 10.4274/tnd.2021.08455  Sayfalar 356 - 357
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale