e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 27 (2)
Cilt: 27  Sayı: 2 - 2021
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - XII

DERLEMELER
2.
Nörolojide Oral Nütrisyonel Supleman Kullanımı: Genel İlkeler, Özel Pratikler
Use of Oral Nutritional Supplements in Neurology: General Principles, Special Practices
Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava, Esen Saka
doi: 10.4274/tnd.2021.53503  Sayfalar 102 - 110

3.
Multipl Sklerozlu Hastalarda Disfajiye Yönelik Non-farmakolojik Yaklaşımlar: Sistematik Bir Derleme
Non-pharmacologic Approaches to Dysphagia in Patients with Multiple Sclerosis: A Systematic Review
Gülşah Kesik, Leyla Özdemir
doi: 10.4274/tnd.2020.55770  Sayfalar 111 - 116

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
4.
Türk Hastalarda PSEN1 p.E318G Varyantı ile APOE Polimorfizmi ve Alzheimer Hastalığı Arasındaki İlişki
Association between PSEN1 p.E318G Variant and APOE Polymorphism and Alzheimer Disease in Turkish Patients
Gamze Güven, Haşmet Hanağası, Ebba Lohmann, Nihan Erginel Ünaltuna, Hakan Gürvit, Rukiye Aslan, Çağla Dönmez, Başar Bilgiç
doi: 10.4274/tnd.2021.22316  Sayfalar 117 - 122

5.
Takayasu Arteritinde Stabil Hastalık Döneminde Serebral Vazomotor Reaktivite
Cerebral Vasomotor Reactivity in Medically Stabilized Patients with Takayasu’s Arteritis
Mehmet Yasir Pektezel, Sahip Rovshanov, Ertuğrul Cağrı Bölek, Farid Khasiyev, Ömer Karadağ, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.4274/tnd.2020.24356  Sayfalar 123 - 127

6.
Bir Nöroloji Kliniğine Yatan Hasta Profili ve Malnütrisyon Farkındalığı
The Profile of a Neurology Clinic and Malnutrition Awareness
Eda Çoban, Aysun Soysal
doi: 10.4274/tnd.2020.75032  Sayfalar 128 - 132

7.
MS Hastalarında Engellilik İçin Yeni Bir Prognostik Belirteç Olarak Sistemik İmmün-enflamasyon İndeksinin Prediktif Değeri
The Predictive Value of the Systemic Immune-inflammation Index as a New Prognostic Marker for Disability in Patients with Multiple Sclerosis
Hikmet Saçmacı, Tülin Aktürk, Nermin Tanık
doi: 10.4274/tnd.2021.50329  Sayfalar 133 - 139

8.
Tek Taraflı Karotis Arter Stenozlu Hastalarda Optik Koherans Tomografi Parametrelerindeki Değişiklikler
Changes in Optical Coherence Tomography Parameters in Patients with Unilateral Carotid Artery Stenosis
Eylem Özaydın Göksu, Burcu Yüksel, Berna Doğan, Ayşe Cengiz Ünal
doi: 10.4274/tnd.2021.36675  Sayfalar 140 - 144

9.
Entakapon Homosistein Düzeyini Nasıl Etkiler?
How Does Entacapon Affect Homocysteine Levels?
Gönül Akdağ, Feriha Özer, Mithat Bedir, Özlem Çokar, Belgin Petek Balcı, Gülsün Gül
doi: 10.4274/tnd.2021.60094  Sayfalar 145 - 150

10.
Difüzyon Ağırlıklı Görüntüleme Negatif İnme Sendromları
Diffusion-Weighted-Imaging Negative Stroke Syndromes
Mehmet Yasir Pektezel, Ethem Murat Arsava, Rahşan Göçmen, Kader Karlı Oğuz, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.4274/tnd.2021.67878  Sayfalar 151 - 157

11.
Türk Erişkin Orak Hücreli Anemi Hastalarında Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği ile Kognitif Bozukluğunun Taranması ve Nörolojik Komplikasyonların Değerlendirilmesi
Screening of Cognitive Dysfunction Using the Montreal Cognitive Assessment Test and Evaluation of Neurologic Complications in Turkish Adults With Sickle Cell Anemia
Nazan Şimşek Erdem, Ramazan Erdem, Erdal Kurtoglu, Gönül Oktay
doi: 10.4274/tnd.2021.89983  Sayfalar 158 - 163

12.
Atipik Enflamatuvar Demiyelinizan Lezyonların Değerlendirilmesinde Manyetik Rezonans Görüntülemenin Diagnostik ve Prognostik Önemi
The Diagnostic and Prognostic Value of Magnetic Resonance Imaging for Evaluating Atypical Inflammatory Demyelinating Lesions
Zeynep Özdemir, Erkan Acar, Aysun Soysal
doi: 10.4274/tnd.2021.00907  Sayfalar 164 - 170

13.
Pandemi Döneminde Azalmış İnme Başvuruları: COVID-19’un Kollateral Etkileri
Decreased Stroke Applications During Pandemic: Collateral Effects of COVID-19
Erman Altunışık, Ali Arık
doi: 10.4274/tnd.2021.50133  Sayfalar 171 - 175

14.
COVID-19 Salgını Kapsamında Sağlık Çalışanlarında Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
Assessment of Sleep Quality in Healthcare Workers as Part of the COVID-19 Outbreak
Tuba Akıncı, Hatice Melek Başar
doi: 10.4274/tnd.2021.04820  Sayfalar 176 - 186

15.
Kadınlarda Akut İskemik İnmenin Etiyolojik Alt Tipleri, Risk Faktörleri ve Erken Dönem Prognozu
Etiologic Subtypes, Risk Factors and Early Outcome of Acute Ischemic Stroke in Females
Eda Aslanbaba Bahadır, Mine Hayriye Sorgun, Zerin Özaydın Aksun, Tehran Allahverdiyev, Onur Bulut, Şeyda Erdoğan, Fatma Tuğra Karaarslan, Aygül Nadirova, Büşra Ölmez, Canay Önder, Turgut Şahin, Ömer Eray Yalap, Zehra Yavuz, Abdullah Yasir Yılmaz, Mustafa Erdoğan, Canan Togay Işıkay
doi: 10.4274/tnd.2021.09086  Sayfalar 187 - 191

OLGU SUNUMLARI
16.
Lewy Cisimcikli Demans Tanılı Bir Hastada Piribedil ile Tetiklenen Geri Dönüşümlü Pisa Sendromu
Piribedil-induced Reversible Pisa Syndrome in a Patient with Lewy Body Dementia
Murat Mert Atmaca, Başar Bilgiç, Haşmet Hanağası
doi: 10.4274/tnd.2021.28000  Sayfalar 192 - 194

17.
Multipl Skleroz ve Parkinson Hastalığı Birlikteliği Görülen Hastada Oyun Destekli Rehabilitasyon Programının Motor ve Kognitif Beceriler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Bir Olgu Sunumu
Investigation of the Effects of Game Supported Rehabilitation Program on Motor and Cognitive Skills in a Patient with Co-occurrence of Multiple Sclerosis and Parkinson’s Disease: A Case Report
Gülşah Sütçü, Muhammed Kılınç
doi: 10.4274/tnd.2020.84594  Sayfalar 195 - 200

18.
Orgazm ile Uyarılan Nöbetler: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Orgasm-induced Seizures: A Case Report and Review of the Literature
Hüseyin Nezih Özdemir, Kamran Samedli, Figen Gökçay, Ahmet Gökçay
doi: 10.4274/tnd.2020.44778  Sayfalar 201 - 203

19.
Genç İnme Etiyolojisinde Kombine Oral Kontraseptif Kullanımı: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi
Combined Oral Contraceptive Use in Young Stroke Etiology: A Case Report and Literature Review
Hasan Hüseyin Karadeli, Ruken Şimşekoğlu, İlknur Meryem Taşdemir, Temel Tombul
doi: 10.4274/tnd.2020.65707  Sayfalar 204 - 206

20.
Progresif Multipl Sklerozlu Hastada Epilepsiya Parsiyalis Kontinua
Epilepsia Partialis Continua in a Patient with Progressive Multiple Sclerosis
Gökhan Görken, Abdullah Yılgör
doi: 10.4274/tnd.2020.96992  Sayfalar 207 - 209

21.
Geçici Global Amnezi Olgusunda Difüzyon Ağırlıklı MRG’de Sağ Hipokampal Lezyon: Olgu Sunumu
Right Hippocampal Abnormality on Diffusion-weighted MRI in Transient Global Amnesia: Case Report
Turgay Dölek, Muammer Korkmaz, Semai Bek, Gülnihal Kutlu
doi: 10.4274/tnd.2021.99997  Sayfalar 210 - 211

22.
Tedaviye Dirençli Nöbetlerden Muzdarip Akciğer Adenokarsinomlu Bir Hastada İntraparankimal Kitle Lezyonu Yok: Ne Yapmalı?
No Intraparenchymal Mass Lesion in a Patient with Lung Adenocarcinoma with Treatment-Resistant Seizures: What Next?
Berin İnan, Gözde Elif Taşar Kapaklı, Neşe Dericioğlu
doi: 10.4274/tnd.2021.94762  Sayfalar 212 - 214

KLINIK GÖRÜNÜMLER
23.
Distoninin Nadir Bir Nedeni: Spinal Menenjiom
A Rare Cause of Dystonia: Spinal Meningioma
Ayça Ahsen Kaya Saraylı, Can Ebru Bekircan-Kurt, Rahsan Göçmen, Halil Kamil Öge, Ersin Tan
doi: 10.4274/tnd.2021.20633  Sayfalar 215 - 216
Makale Özeti | Tam Metin PDF

24.
Bir Beyin Sapı Auralı Migren Olgusunda Geçici MRG Bulguları
Reversible MRI Findings in a Case of Migraine with Brainstem Aura
Ezgi Bakırcıoğlu Duman, Muhammet Duran Bayar, Cansu Tunç, Nurdan Göçgün, Birgül Baştan Tüzün, Ayşe Özlem Çokar
doi: 10.4274/tnd.2021.05668  Sayfalar 217 - 218
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale