e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 26 (1)
Cilt: 26  Sayı: 1 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - XI

DERLEMELER
2.
Depresyonun Tanısı ve Sağaltımında Nöroloğun Yeri
The Role of Neurologist in the Assessment and Treatment of Depression
Emre Kumral, Fatma Ece Bayam
doi: 10.4274/tnd.2019.44341  Sayfalar 1 - 9

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
3.
Dirençli Epilepsi Hastalarında Ekleme Tedavisinde Klobazam Kullanımı: Geriye Dönük Klinik Verilerimiz
The Use of Clobazam as Add-on Treatment in Resistant Epilepsy: Our Retrospective Clinical Data
Damla Çetinkaya, Seher Naz Yeni
doi: 10.4274/tnd.2019.22755  Sayfalar 10 - 13

4.
Seksen Yaş Üstü Varfarin Kullanan İnme Tanılı Hastalarda Prognoz: Klinik Gözlem
Prognosis in Patients Who were Diagnosed as Having Stroke, Using Warfarin, and Aged Over Eighty Years: A Clinical Observation
R. Gökçen Gözübatık Çelik, Hayriye Küçükoğlu, Eda Çoban, Songül Şenadım, Ayhan Köksal
doi: 10.4274/tnd.2019.53367  Sayfalar 14 - 18

5.
Akut İskemik İnmede Serum P-selektin ve Trombin ile Aktive Olabilen Fibrinolizis İnhibitörü Düzeylerinin Karotis Arter İntima Media Kalınlığı ile İlişkisi
The Relation Between Serum P-selectin, Thrombin-activatable Fibrinolysis Inhibitor Levels, and Carotid Artery Intima-media Thickness in Acute Ischemic Stroke
Dilek Yılmaz, Seda Aladağ Kurt, Aslıhan Onay, Resul Karakuş, Belgin Koçer
doi: 10.4274/tnd.2019.26096  Sayfalar 19 - 23

6.
Multipl Sklerozlu Hastalarda Ardışık Postural Pertürbasyonlara Adaptasyonun Değerlendirilmesi
Investigation of Adaptation to Successive Postural Perturbations in Patients with Multiple Sclerosis
Yeliz Salcı, Ecem Karanfil, Ender Ayvat, Ayla Fil Balkan, Jale Karakaya, Songül Aksoy, Kadriye Armutlu, Aslı Kurne, Rana Karabudak
doi: 10.4274/tnd.2019.34392  Sayfalar 24 - 29

7.
Nöroloji Yoğun Bakım Hastalarımızda Perkütan Endoskopik Gastrostomi Uygulama Deneyimlerimiz
Experiences of Percutaneous Endoscopic Gastrostomy in our Neurology Intensive Care Unit Patients
Levent Öcek, Özge Öcek, Nurullah Damburacı
doi: 10.4274/tnd.2019.06745  Sayfalar 30 - 33

8.
Ataklı Yineleyici Multipl Sklerozlu Çocuklarda Fingolimod Tedavisi: Gerçek Yaşam Verisi
Fingolimod Therapy for Pediatric Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis: A Real-Life Study
Canan Duman İlki, Tuncay Gündüz, Murat Kürtüncü, Zuhal Yapıcı, Serra Sencer, Mefküre Eraksoy
doi: 10.4274/tnd.2019.77010  Sayfalar 34 - 38

OLGU SUNUMLARI
9.
Stiff Person Sendromu-Seyrek Saptanan Antikor: Olgu Sunumu
Stiff Person Syndrome-The Less Common Antibody: A Case Report
Hüseyin Nezih Özdemir, Derya Yöndem, Seren Kaplan, Figen Gökçay
doi: 10.4274/tnd.2019.80708  Sayfalar 39 - 41

10.
Nörofibromatozis Tip 1 İlişkili Multipl Pleksiform Nörofibromlar: Bir Olgu Sunumu
Neurofibromatosis Type 1-related Multiple Plexiform Neurofibromas: A Case Report
Tamer Bayram, Derya Bayram, Hülya Tireli
doi: 10.4274/tnd.2019.44520  Sayfalar 42 - 46

KLINIK GÖRÜNÜMLER
11.
Reversibl Hipertansif Ensefalomiyelopati Sendromu
Reversible Hypertensive Encephalomyelopathy Syndrome
Özlem Kayım Yıldız
doi: 10.4274/tnd.2019.66742  Sayfalar 47 - 48
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Kemoterapi İlişkili Toksik Lökoensefalopati
Chemotherapy-induced Toxic Leukoencephalopathy
Mehmet Fatih Yetkin, Mehmet Fatih Göl, Elif Gülşen Köse, Leylagül Kaynar
doi: 10.4274/tnd.2019.12369  Sayfalar 49 - 52
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUPLAR
13.
Serum Ürik Asit Düzeyi, Alzheimer Tipi Demans ve Varyasyon
Serum Uric Acid Level, Alzheimer-type Dementia and Variation
Joob Beuy, Viroj Wiwanitkit
doi: 10.4274/tnd.2019.30643  Sayfa 53
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Serebral Venöz Trombozlu Hastaların Takibinde Elektroensefalografinin Önemi
The Significance of Electroencephalography in the Follow-up of Patients with Cerebral Venous Thrombosis?
Halil Önder
doi: 10.4274/tnd.2019.05579  Sayfalar 54 - 55
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale