e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 24 (2)
Cilt: 24  Sayı: 2 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
DERLEMELER
1.
Nörolojide Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
The Assesment of Efficacy of Traditional and Complementary Medicine Practices in Neurology
Hale Zeynep Batur Çağlayan, Esra Erkoç Ataoğlu, Seda Kibaroğlu
doi: 10.4274/tnd.83357  Sayfalar 111 - 116

2.
Kronik Migren: Hastalık Yükü, Komorbidite ve Tedavi
Chronic Migraine: Burden, Comorbidities and Treatment
Aynur Özge, Derya Uludüz, Osman Özgür Yalın, Seden Demirci, Ömer Karadaş, Uğur Uygunoğlu, Aksel Siva
doi: 10.4274/tnd.55563  Sayfalar 117 - 125

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
3.
Akut Orta Serebral Arter İnfarktı Olan Bir Hasta Neden Entübe Olur?
Why are Patients with Acute Middle Cerebral Artery Infarction Being Intubated?
Tuğçe Mengi, Taner Çalışkan, Özgecan Kaya, Erdem Yaka
doi: 10.4274/tnd.08108  Sayfalar 126 - 129

4.
Nöromüsküler Hastalarda Gövde Kontrolünün Değerlendirilmesi: Gövde Bozukluk Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirliği
Assessment of Trunk Control in Patients with Neuromuscular Diseases: Validity and Reliability of the Trunk Impairment Scale
Yasemin Parlak Demir, Sibel Aksu Yıldırım
doi: 10.4274/tnd.36024  Sayfalar 130 - 136

5.
Kardiyak Etiyoloji Dışlanan Akut İskemik İnme Hastalarında Elektrokardiyografik Değişiklikler ve Prognostik Etkileri
Electrocardiographic Changes and Their Prognostic Effect in Patients with Acute Ischemic Stroke without Cardiac Etiology
Aydın Kaya, Yıldız Arslan, Öner Özdoğan, Figen Tokuçoğlu, Ufuk Şener, Yaşar Zorlu
doi: 10.4274/tnd.12058  Sayfalar 137 - 142

6.
Saat Çizme Testinin İki Farklı Puanlama Sisteminin Türkiye Normları ve Geçerlik-Güvenirlik Çalışması
Validity, Reliability and Turkish Norm Values of the Clock Drawing Test for Two Different Scoring Systems
Derya Durusu Emek Savaş, Deniz Yerlikaya, Görsev G. Yener
doi: 10.4274/tnd.26504  Sayfalar 143 - 152

7.
İnme Merkezinde İnme Sonrası Nöbetin Değerlendirilmesi
Evaluation of Seizure After Stroke in Stroke Unit
Yasemin Dinç, Gülnur Tekgöl Uzuner, Büşra Emir
doi: 10.4274/tnd.78545  Sayfalar 153 - 158

OLGU SUNUMLARI
8.
SOD1 (L144F) ve C9orf72 Gen Mutasyonları Saptanan İki Aile ve Amiyotrofik Lateral Skleroza Genel Bakış
Two Families with SOD1 (L144F) and C9orf72 Gene Mutations and an Overview of Amyotrophic Lateral Sclerosis
Nazlı Gamze Bülbül, Yaprak Seçil, Nazlı Başak, Yeşim Beckmann, Hatice Sabiha Türe, Ceren Tunca, Aslıhan Özoğuz
doi: 10.4274/tnd.26214  Sayfalar 159 - 164

9.
Herpes Simpleks Ensefaliti Sonrası Gelişen Kluver-Bucy Sendromu Olgusu
Kluver-Bucy Syndrome Following Herpes Simplex Encephalitis
Kasım Mulhan, Songül Şenadım, Elif Söylemez, Betül Tekin, H. Dilek Ataklı
doi: 10.4274/tnd.82598  Sayfalar 165 - 167

KLINIK GÖRÜNÜMLER
10.
Atipik Ramsay Hunt Sendromu ve Varisella-Zoster Virüs Ensefaliti Birlikteliği
Coexistence of Atypical Ramsay Hunt Syndrome and Varicella-Zoster Virus Encephalitis
Bilge Koçer, Ayşe Seda Eren, Selim Selçuk Çomoğlu
doi: 10.4274/tnd.65624  Sayfalar 168 - 170
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Santral Sinir Sistemi Anjiyosarkomu: Bir Olgu Sunumu
Central Nervous System Angiosarcoma: A Case Report
Ummu Serpil Sarı, Ayşın Kısabay, Gülgün Yılmaz Ovalı, Hatice Mavioğlu, Sinem Zeybek, Erkin Özgiray, Muhammed Fatih Sarı, Yeşim Ertan
doi: 10.4274/tnd.10693  Sayfalar 171 - 174
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Kortikal Körlüğün Ayırıcı Tanısı, Creutzfeldt Jakob Hastalığı, Heidenhain Varyantı
Differential Diagnosis of Cortical Blindness, Creutzfeldt-Jakob Disease, Heidenhain Variant
Yasemin Dinç, Ezgi Sezer Eryıldız, Atilla Özcan Özdemir
doi: 10.4274/tnd.37531  Sayfalar 175 - 176
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Kortikobazal Sendrom ile Prezente Olan Sporadik Creutzfeldt-Jakob Hastalığı: Nadir Bir Olgu
Sporadic Creutzfeldt-Jakob Disease Presenting as Corticobasal Syndrome: A Rare Case
Murat Gültekin, Recep Baydemir, Mehmet Fatih Göl, Meral Mirza
doi: 10.4274/tnd.97992  Sayfalar 177 - 179
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Çapraz Serebellar Diaşizis
Crossed Cerebellar Diaschisis
Bülent Yıldız, Neslihan Köse, Mehmet Haydar Atalar, Halil Çaylak, Özlem Kayım Yıldız
doi: 10.4274/tnd.29577  Sayfalar 180 - 181
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Tek Yanlı İstemsiz Hareketleri Olan Postmenapozal Hasta
Postmenopausal Female with Unilateral Involuntary Movements
Venkatraman Indiran, Amish Aggarwal, T Ramachandra Prasad
doi: 10.4274/tnd.14890  Sayfalar 182 - 183
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Nadir Bir Miyelopati Nedeni: Os Odontoideum
A Rare Cause of Myelopathy: Os Odontoideum
Mehmet Balal, Zeynep Selcan Şanlı, Meltem Demirkıran
doi: 10.4274/tnd.79059  Sayfalar 184 - 185
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUPLAR
17.
Asimetrik Alt Ekstremite Atrofisi ile Başvuran Bir Siringomiyeli Olgusunda Elektrofizyolojik Bozukluklar
Electrophysiologic Abnormalities in a Patient with Syringomyelia Referred for Asymmetrical Lower Limb Atrophy
Onur Akan, Mehmet Barış Baslo
doi: 10.4274/tnd.04372  Sayfalar 186 - 187
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Sydenham Koresi Rekürrensi
Recurrence of Sydenham’s Chorea
Gülten Tata
doi: 10.4274/tnd.24482  Sayfalar 188 - 189
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Bariatrik Cerrahi Sonrası Gelişen Periferik Sinir Komplikasyonları
Peripheral Nerve Complications After Bariatric Surgery
Bekir Enes Demiryürek, Kerem Karaman, Ali Bal
doi: 10.4274/tnd.37108  Sayfalar 190 - 191
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Multipl Sklerozlu Hastalarda Periferik Kan B Hücre Dağılımı
Peripheral Blood B Cell Distribution of Patients with Multiple Sclerosis
Joob Beuy, Viroj Wiwanitkit
doi: 10.4274/tnd.86977  Sayfa 192
Makale Özeti | Tam Metin PDF

NÖROLOJIDE ÖNE ÇIKANLAR
21.
Tüberoskleroz ile İlişkili, Tedaviye Dirençli Fokal Başlangıçlı Nöbetler için Yardımcı Everolimus Tedavisi: 3 Aşamalı, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Çalışma
Adjunctive Everolimus Therapy for Treatment-resistant Focal-onset Seizures Associated with Tuberous Sclerosis: A Phase 3, Randomised, Double-blind, Placebo-controlled Study
Mustafa Karaoğlan
doi: 10.4274/tnd.78466  Sayfalar 193 - 194
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Normal Basınçlı Hidrosefali Patofizyolojisi Üzerine Yeni Bir Teknik: Gilenfatik Manyetik Rezonans Görüntüleme
A Novel Technique Regarding the Pathophysiology of Normal Pressure Hydrocephalus: Glymphatic Magnetic Resonance Imaging?
Halil Önder
doi: 10.4274/tnd.23911  Sayfalar 195 - 196
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Parkinson Hastalığının Prodromal Döneminde Travmatik Beyin Hasarı
Traumatic Brain Injury During the Prodromal Phase of Parkinson’s Disease
Halil Önder
doi: 10.4274/tnd.77861  Sayfalar 197 - 198
Makale Özeti | Tam Metin PDF

24.
Dabigatranın Etkisinin Tersine Çevrilmesi için İdarucizumab-Tüm Kohort Analizi (RE-VERSE AD Çalışması)
Idarucizumab for Dabigatran Reversal-full Cohort Analysis (RE-VERSE AD Study)
Esme Ekizoğlu
doi: 10.4274/tnd.37233  Sayfalar 199 - 200
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale