e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 23 (4)
Cilt: 23  Sayı: 4 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - XIV

BAKIŞ AÇISI
2.
Medikasyon Hataları Parkinson Hastalarında Ölüm Riskini Artırıyor
Medication Errors Increase Risk of Death in Patients with Parkinson’s Disease
Murat Gültekin
doi: 10.4274/tnd.17003  Sayfalar 153 - 154
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEMELER
3.
Çocuk ve Erişkin Status Epileptikuslu Hastaya Yaklaşım ve Erken Dönem Tedavisi
Management and Early Treatment of Status Epilepticus in Adults and Children
Ebru Altındağ, Füsun Ferda Erdoğan, İrsel Tezer, Çiğdem Özkara
doi: 10.4274/tnd.34635  Sayfalar 155 - 161

4.
Akut İnme Tedavisinde İntravenöz Trombolitik Tedavi: Sorunlar ve Çözümler
Intravenous Thrombolytic Therapy in Acute Stroke: Problems and Solutions
Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava, Atilla Özcan Özdemir, Erdem Gürkaş, Dilek Necioğlu Örken, Şerefnur Öztürk
doi: 10.4274/tnd.71084  Sayfalar 162 - 175

5.
Relapsing Remitting Multipl Skleroz Tedavisinde Fingolimod Kullanımı
Fingolimod for the Treatment of Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis
Burcu Altunrende, Erkingül Birday, Mithat Kasap, Gülşen Akman Demir
doi: 10.4274/tnd.62144  Sayfalar 176 - 185

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
6.
Miyelopati: Yirmi Sekiz Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi
Myelopathy: Retrospective Evaluation of Twenty-Eight Cases
Yüksel Erdal, Ufuk Emre, Zeynep Selcen Dartıcı, Osman Özgür Yalın, Nuri Özgür Kılıçkesmez
doi: 10.4274/tnd.56689  Sayfalar 186 - 192

7.
Akut İskemik İnmede İntravenöz Trombolitik Tedavi: Kütahya Deneyimleri
Intravenous Thrombolytic Therapy in Acute Ischemic Stroke: The Experience of Kütahya
Mustafa Çetiner, Sibel Canbaz Kabay, Hasan Emre Aydın
doi: 10.4274/tnd.35651  Sayfalar 193 - 198

8.
Farklı ApoE Genotiplerinin ve Diğer Risk Faktörlerinin Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Oluşumu Üzerine Etkisi
The Effect of Different ApoE Genotypes and Other Risk Factors on Obstructive Sleep Apnea Syndrome Formation
Deniz Kıraç, Özge Yağcıoğlu Yassa, Hazal Gezmiş, Saime Füsun Mayda Domaç, Elif Çiğdem Altunok, Ece Genç
doi: 10.4274/tnd.54521  Sayfalar 199 - 204

9.
Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Bir Yıllık Hastane Enfeksiyonu Oranları: Patojenik ve Klinik Değerlendirme
Hospital Infection Rates in a Neurology Intensive Care Unit in a One-year Period: Pathogenic and Clinical Evaluation
Fettah Eren, Gözde Öngün, Onur Ural, Şerefnur Öztürk
doi: 10.4274/tnd.59002  Sayfalar 205 - 210

10.
Multipl Skleroz Hastalarında Yaşam Kalitesi, Baş Etme ve Sosyal Destek: Pilot Çalışma
Quality of Life, Coping, and Social Support in Patients with Multiple Sclerosis: A Pilot Study
Oğuzhan Zengin, Ercüment Erbay, Buğra Yıldırım, Özgür Altındağ
doi: 10.4274/tnd.37074  Sayfalar 211 - 218

11.
Multipl Skleroz Hastalarında Periferik Kan B Lenfosit Alt Gruplarının Akım Sitometrisi ile Değerlendirilmesi
Flow Cytometry Analysis of Peripheral Blood B Cell Distribution of Patients with Multiple Sclerosis
Vuslat Yılmaz, Deniz Ak Tura, Canan Ulusoy, Duygu Özkan Yaşargün, Suzan Adın Çınar, Recai Türkoğlu
doi: 10.4274/tnd.87523  Sayfalar 219 - 224

OLGU SUNUMLARI
12.
İnvaziv Fungal Sinüzite Bağlı Gelişen Üç Oftalmopleji Olgusu
Ophthalmoplegia due to Invasive Fungal Sinusitis: A Report of Three Cases
Ayşe Yağmur Çolak, Figen Gökçay, Neşe Çelebisoy, Ahmet Gökçay, Ayşe Güler, Hüsnü Pullukçu, Raşit Midilli, Sercan Gode
doi: 10.4274/tnd.78045  Sayfalar 225 - 228

13.
CREST Sendromlu Bir Olguda Epileptik Nöbet Sonrası Gelişen Geçici Giral Kontrastlanma
Transient Gyral Enhancement After Epileptic Seizure in a Patient with CREST Syndrome
Mustafa Açıkgöz, Esra Acıman Demirel, Serdar Güdül, Ulufer Çelebi, Birol Özkal, Hüseyin Tuğrul Atasoy
doi: 10.4274/tnd.27048  Sayfalar 229 - 233

14.
Medusa Benzeri Atipik İntraserebral Ven: Nadir Görülen Bir Semptomatik Gelişimsel Venöz Anomali Olgusu
Medusa-like Atypical Intracerebral Vein: A Rare Case of Symptomatic Developmental Venous Anomaly
Aloysius Ebi Ligha, Faith Owhabel Robert
doi: 10.4274/tnd.65928  Sayfalar 234 - 238

KLINIK GÖRÜNÜMLER
15.
Geçici Parapleji ile Prezente Olan Aort Diseksiyonu
Aortic Dissection Presenting with Transient Paraplegia
Özlem Kayım Yıldız, Recep Dönmez, Aslı Bolayır, Şeyda Figül Gökçe, Burhanettin Çiğdem, Hatice Balaban, Ertuğrul Bolayır, Suat Topaktaş
doi: 10.4274/tnd.14880  Sayfalar 239 - 240
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
İntrakraniyal Hipotansiyonun Nöroradyolojik Bulguları: İki Olgu
Neuroradiologic Findings of Intracranial Hypotension: Two Cases
Özlem Kayım Yıldız, Recep Dönmez, Şeyda Figül Gökçe, Aslı Bolayır, Burhanettin Çiğdem, Hatice Balaban, Bülent Yıldız, Ertuğrul Bolayır, Suat Topaktaş
doi: 10.4274/tnd.47568  Sayfalar 241 - 243
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Gecikmiş Karbonmonoksit Lökoensefalopatisinde Manyetik Rezonans Görüntüleme: Difüzyon ve Spektroskopi Bulguları
Magnetic Resonance Imaging in Delayed Carbon Monoxide Leukoencephalopathy: Diffusion and Spectroscopy Findings
Özlem Kayım Yıldız, Bülent Yıldız, Selim Polat, Şeyda Figül Gökçe, Aslı Bolayır, Burhanettin Çiğdem
doi: 10.4274/tnd.08209  Sayfalar 244 - 245
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Servikal Manyetik Rezonansta Yılan Gözü Belirtisi Olan Amiyotrofik Lateral Skleroz Hastası
Snake Eyes Sign in Cervical Magnetic Resonance Imaging in a Patient with Amyotrophic Lateral Sclerosis
Mehmet Güney Şenol, Tansel Kendirli
doi: 10.4274/tnd.59862  Sayfalar 246 - 247
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUPLAR
19.
Akut Spinal Psödoatetoz
Acute Spinal Pseudoathetosis
Mehmet Fevzi Öztekin, Dilara Mermi Dibek
doi: 10.4274/tnd.27167  Sayfalar 248 - 249
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Kilo Kaybı ve Fingolimod
Weight Loss and Fingolimod
Nefati Kıylıoğlu
doi: 10.4274/tnd.87528  Sayfalar 250 - 251
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Parieto-oksipital İskemik İnmeye Bağlı Gelişen Balint Sendromu
Balint Syndrome due to Bilateral Parieto-occipital Ischemic Stroke
Halil Önder
doi: 10.4274/tnd.69862  Sayfalar 252 - 253
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

22.
Atriyal Miksoma ve Aşırı Uyku Eğilimi
Atrial Myxoma and Hypersomnia
Ahmet Özşimşek
doi: 10.4274/tnd.37084  Sayfalar 254 - 255
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
İntrakraniyal Hipotansiyon Sendromlu Hastada Kortikal Venöz Tromboz: Gözden Geçirme
Cortical Venous Thrombosis in Intracranial Hypotension Syndrome Patient: Revisited
Deepak Jain
doi: 10.4274/tnd.64426  Sayfalar 256 - 257
Makale Özeti | Tam Metin PDF

NÖROLOJIDE ÖNE ÇIKANLAR
24.
Gebelikte Manyetik Rezonans Görüntüleme Maruziyetinin Fetal Dönemde ve Çocukluk Çağındaki Sonuçları
Association Between Magnetic Resonance Imaging Exposure During Pregnancy: Fetal and Childhood Outcomes
Özge Uygun
doi: 10.4274/tnd.73558  Sayfalar 258 - 259
Makale Özeti | Tam Metin PDF

25.
İskemik İnme Alt Tipleri ve Görsel Auralı Migren
Ischemic Stroke Subtypes and Migraine with Visual Aura
Çağla Akı
doi: 10.4274/tnd.98623  Sayfalar 260 - 261
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER
26.
Hakem Dizini
Referee Index

Sayfa E1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

27.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfa E2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

28.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfa E3
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale