e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  SARS-CoV-2 Virüsüne Karşı Aşılanan Multipl Skleroz Hastalarında Demografik ve Klinik Özelliklerin İncelenmesi ve Yan Etkilerin Değerlendirilmesi [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2023; 29(2): 106-110 | DOI: 10.4274/tnd.2022.97493  

SARS-CoV-2 Virüsüne Karşı Aşılanan Multipl Skleroz Hastalarında Demografik ve Klinik Özelliklerin İncelenmesi ve Yan Etkilerin Değerlendirilmesi

Özgü Kizek, Gizem Yağmur Yalçın2, Tuncay Gündüz, Murat Kürtüncü, Mefküre Eraksoy
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Araştırmamızdaki birincil amacımız, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Multipl Skleroz ve Miyelin Hastalıkları Polikliniği’nden takipli şiddetli akut solunum sendromu-koronavirüs-2 (SARS-CoV-2) virüsüne karşı aşılanan multipl skleroz (MS) hastalarında yan etki profilini gözden geçirmektir. Araştırmamızın ikincil amaçları koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) enfeksiyonu geçiren ve SARS-CoV-2 virüsüne karşı aşılanan hastaların demografik, klinik özelliklerini ve hastalık modifiye edici tedavileri değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı Multipl Skleroz ve Miyelin Hastalıkları Polikliniği’nde takip edilen, 18 yaşını tamamlamış, atak döneminde olmayan ve çalışmaya katılmak için gönüllü olan hastalara kısa mesaj ya da e-posta aracılığıyla anket formu iletildi. Toplam 21 sorudan oluşan anket formu hastalar tarafından cevaplandı ve 160 hastanın sonuçları istatistik açıdan değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmamıza katılan MS tanısı ile takipli 160 hastanın 107’si kadın (%67), 53’ü (%33) erkekti. Hastaların ortalama yaşı 38 ± 10,9 idi. Hastaların çoğunluğu olarak 128 hasta (%80) ataklı yineleyici MS tanısı ile takip edildi. Ankete katılan hastaların COVID-19 enfeksiyonu geçirme oranı %17 (n = 27) idi. Hastaların %67,5’si (n = 108) inaktif SARS-CoV-2 aşısını tercih etmekle birlikte, %31,8’i (n = 51) BNT162b2 (mRNA) aşısı tercih etti. Yan etkilerden sırasıyla, aşı bölgesinde ağrı (%20), yorgunluk (%14), kas ağrısı (%18), baş ağrısı (%5) ve ateş (%4) izlendi. Birinci doz sonrası yan etki sıklıkları karşılaştırıldığında, mRNA aşısı olan hastaların yan etki sıklığı (%71), inaktif aşı uygulanan hastaların yan etki sıklığına göre (%40) anlamlı derecede yüksek bulundu (P < 0,0001). İlk doz sonrası hastaların 2’si (%1,3) ve ikinci doz sonrası 5’i (%3,8) MS atağı geçirdi. Aşı türleri arasında MS atağı geçirme açısından anlamlı fark bulunmadı.
Sonuç: MS hastalarında inaktif ve mRNA aşıları normal popülasyonla benzer yan etkiler göstermiştir ve aşılar arasında atak geçirme sıklığında anlamlı fark bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, SARS-CoV-2, aşı, yan etkiler


Özgü Kizek, Gizem Yağmur Yalçın, Tuncay Gündüz, Murat Kürtüncü, Mefküre Eraksoy. Evaluation of Demographic, Clinical Characteristics and Side Effects in Multiple Sclerosis Patients Vaccinated Against SARS-CoV-2 Virus. Turk J Neurol. 2023; 29(2): 106-110

Sorumlu Yazar: Özgü Kizek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale