e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 27 Sayı : 3 Yıl : 2021

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Türk Erişkin Orak Hücreli Anemi Hastalarında Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği ile Kognitif Bozukluğunun Taranması ve Nörolojik Komplikasyonların Değerlendirilmesi [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2021; 27(2): 158-163 | DOI: 10.4274/tnd.2021.89983  

Türk Erişkin Orak Hücreli Anemi Hastalarında Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği ile Kognitif Bozukluğunun Taranması ve Nörolojik Komplikasyonların Değerlendirilmesi

Nazan Şimşek Erdem1, Ramazan Erdem2, Erdal Kurtoglu2, Gönül Oktay3
1Akdeniz Universitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Kliniği, Antalya, Türkiye
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Antalya, Türkiye
3Hatay Devlet Hastanesi, Talasemi Merkezi Kliniği, Hatay, Türkiye

Amaç: Orak hücre anemili (OHA) erişkin hastaların Montreal Bilişsel Değerlendirme (MoCA) testi ile bilişsel işlevlerini değerlendirmek ve bu hastalarda sık karşılaşılan merkezi sinir sistemi komplikasyonlarınını belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 100 OHA tanılı erişkin hasta ve 82 sağlıklı kontrol grubu dahil edildi. Kontrol grubu ile hasta grup yaş, cinsiyet ve eğitim açısından eşleştirildi. Tüm hastaların demografik bilgileri ve laboratuvar değerleri kaydedildi. Hastalar kronik veya sık aralıklı baş ağrısı, iskemik veya hemorajik inme, epilepsi, serebral venöz sinüs trombozu gibi yaygın santral sinir sistemi komplikasyon öyküleri olup olmadığı açısından sorgulandı. Çalışmaya alınan tüm bireylerin bilişsel fonksiyonları MoCA testi ile değerlendirildi.
Bulgular: Yüz OHA’lı hastanın 38’inde kronik veya tekrarlayan baş ağrısı, 10’ununda depresyon öyküsü, 4’ünde iskemik inme öyküsü vardı. Hiçbir hastada epilepsi, hemorajik inme ve serebral venöz sinüs trombozu öyküsü yoktu. Hastaların medyan MoCA skorları kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşüktü (p<0,001). Hastaların %50’sinde 21 puanın altında MoCA skorları gözlendi. Hastaların MoCA total puanları yaş ile negatif, eğitim düzeyi ile pozitif korelasyon gösterdi (r=-0,181 p=0,015, r=0,483 p<0,001). Kronik veya tekrarlayan baş ağrısı öyküsü düşük MoCA skoru ile anlamlı derecede ilişkili idi (p=0,003).
Sonuç: OHA’lı Türk erişkin hastalarda en sık görülen nörolojik semptom bilişsel bozukluktu. MoCA testi, OHA’lı hastalarda bilişsel bozukluğu değerlendirmek ve takip etmek için yararlı ve kolay bir tarama testi olabilir. Erişkinlik döneminde iskemik inme bir hastada gözlendi. İki hastada iskemik inme nedeniyle ciddi nörolojik sekel bulguları gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Bilişsel bozukluk, orak hücreli anemili erişkin, Monteral Bilişsel Değerlendirme testi, nörolojik komplikasyonlar, Türkiye popülasyonu


Nazan Şimşek Erdem, Ramazan Erdem, Erdal Kurtoglu, Gönül Oktay. Screening of Cognitive Dysfunction Using the Montreal Cognitive Assessment Test and Evaluation of Neurologic Complications in Turkish Adults With Sickle Cell Anemia. Turk J Neurol. 2021; 27(2): 158-163

Sorumlu Yazar: Nazan Şimşek Erdem, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2021 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale