e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 27 Sayı : 3 Yıl : 2021

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Bir Nöroloji Kliniğine Yatan Hasta Profili ve Malnütrisyon Farkındalığı [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2021; 27(2): 128-132 | DOI: 10.4274/tnd.2020.75032  

Bir Nöroloji Kliniğine Yatan Hasta Profili ve Malnütrisyon Farkındalığı

Eda Çoban1, Aysun Soysal2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Hastane yatışlarında malnütrisyon yüksek oranlarda saptanmakta, hastaların morbidite ve mortalitelerine etki etmektedir. Çalışmamız hastaneye yatışta malnütrisyon riskini belirlemek, ilişkili komorbiditeler ve laboratuvar parametrelerini saptamak amacıyla planlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya nöroloji kliniğimize Haziran 2016-Ocak 2018 tarihleri arasında yatan tüm hastalar alındı. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, tanıları ve komorbiditeleri kaydedildi. Kreatinin, albümin, lenfosit, C-reaktif protein (CRP) ve lipid profili çalışıldı. Malnütrisyon riski 65 yaş üstü hastalar için mini nütrisyonel değerlendirme, 65 yaş altı için Nutrition Screening 2002 testleri kullanılarak hesaplandı.
Bulgular: Çalışmaya 728 hasta alındı. Hastaların %45,5’i kadındı ve yaş ortalaması 61,54±16,96 idi. Hastaların %68,4’ünde iskemik inme, %8’inde demyelinizan hastalık, %5,6’sında hemorajik inme, %4,3’ünde santral sinir sistemi (SSS) enfeksiyonu, %3,8’inde hareket bozuklukları, %2,7’sinde polinöropati, %1,8’inde epilepsi, %1,6’sında psödotümör serebri, %1,2’sinde kraniyal nöropati, %1’inde demans, %0,6’sında metabolik bozukluk ve %0,7’sinde miyasteni tespit edildi. En sık saptanan komorbidite hiperlipidemiydi. Yedi yüz yirmi sekiz hastanın %28,4’ünde başvuruda malnütrisyon riski tespit edildi. Tüm inmeli hastaların %30’unda malnütrisyon riski mevcuttu. Malnütrisyon riski, SSS enfeksiyonu olan hastalarda %19, hareket bozukluğu olan hastalarda %32, polinöropatili hastalarda %25, demyelinizan hastalık tanılı hastalarda %24, psödotümör serebri tanılı hastalarda %0,8, epilepsili hastalarda %15 idi. Diabetes mellitus malnütrisyon riski ile anlamlı olarak ilişkiliydi. Albümin düşüklüğü, CRP ve kreatinin yüksekliği malnütrisyon riski ile anlamlı ilişkiliydi.
Sonuç: Malnütrisyon prevalansı nöroloji kliniklerinde yüksek oranlardadır. En çok inmeli hastalarda saptanmasına karşın diğer nörolojik hastalıklarda da gözlemlenmiştir. Diyabetin varlığı malnütrisyon riskini artırır. Albümin düşüklüğü, kreatinin ve CRP yüksekliği klinisyeni malnütrisyon açısından uyarmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Malnütrisyon, nöroloji, laboratuvar


Eda Çoban, Aysun Soysal. The Profile of a Neurology Clinic and Malnutrition Awareness. Turk J Neurol. 2021; 27(2): 128-132

Sorumlu Yazar: Eda Çoban, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2021 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale