e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 27 Sayı : 3 Yıl : 2021

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  MS Hastalarında Engellilik İçin Yeni Bir Prognostik Belirteç Olarak Sistemik İmmün-enflamasyon İndeksinin Prediktif Değeri [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2021; 27(2): 133-139 | DOI: 10.4274/tnd.2021.50329  

MS Hastalarında Engellilik İçin Yeni Bir Prognostik Belirteç Olarak Sistemik İmmün-enflamasyon İndeksinin Prediktif Değeri

Hikmet Saçmacı, Tülin Aktürk, Nermin Tanık
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü, Yozgat, Türkiye

Amaç: Multipl skleroz (MS) hastalığı doğuştan gelen ve kazanılmış immün sistem disfonksiyonunun özürlülük artışına yol açtığı santral sinir sistemi istilası durumudur. Biz bu çalışmada, MS hastalarında yeni ve kullanışlı bir araç olarak sistemik immün-enflamasyon indeksinin (SII) kesitsel olarak disabiliteyi tahmin edip edemeyeceğini araştırdık.
Gereç ve Yöntem: Yüz kırk sekiz MS hastasının tıbbi kayıtlarını retrospektif olarak inceledik ve klinik-laboratuvar verilerini elde ettik. Atak dışı dönemdeki SII, (SII: Trombosit sayısı x nötrofil sayısı/lenfosit sayısı) denklemi ile hesaplandı. Elde edilen hemogram parametreleri sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Expanded Disability Status scale (EDSS) >3 ve EDSS <3 olarak oluşturan gruplarda lojistik regresyon analizi ile immün parametrelerin olasılık oranları hesaplandı. Ayrıca SII’nın eşik değeri, duyarlılık ve özgüllükleri alıcı işletim karakteristiği analizi ile elde edildi.
Bulgular: Hastaların ortanca yaşı 39, kontrol grubunun 36 olup kadın erkek oranı gruplar arasında benzerdi (p>0,05). Hasta grubunda trombosit, nötrofil ve monositin lenfosite oranlanması ile edilen tüm değerler anlamlı düşüktü (p<0,05). EDSS’nin özellikle nötrofil-lenfosit oranı ve SII ile korele olduğu görüldü (p=0,013, 0,037 rho: 0,225, 0,192). Ayrıca EDSS’ye göre oluşturulan MS gruplarında SII’nin (p=0,000 ExpB: 0,015, güven aralığı: %95 0,999-1,003) hastalık disabilitesi ile ilişkili olduğunu saptadık. Ayrıca SII için cut-off değeri %37 spesifite ve %95,5 sensitiflik oranı ile 254,51 x103/ul olarak bulundu.
Sonuç: Yüksek bir SII, MS’de hastalık disabilitesi göstergesi olarak umut vadeden elde edilmesi kolay, ucuz ve etkili prognostik bir belirteç olabilir. Daha uzun takipli büyük ölçekli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Tam kan sayımı, sistemik immün-enflamasyon indeksi, multipl skleroz, sakatlık, trombosit, nötrofil


Hikmet Saçmacı, Tülin Aktürk, Nermin Tanık. The Predictive Value of the Systemic Immune-inflammation Index as a New Prognostic Marker for Disability in Patients with Multiple Sclerosis. Turk J Neurol. 2021; 27(2): 133-139

Sorumlu Yazar: Hikmet Saçmacı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2021 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale