e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 27 Sayı : 3 Yıl : 2021

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Pandemi Döneminde Azalmış İnme Başvuruları: COVID-19’un Kollateral Etkileri [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2021; 27(2): 171-175 | DOI: 10.4274/tnd.2021.50133  

Pandemi Döneminde Azalmış İnme Başvuruları: COVID-19’un Kollateral Etkileri

Erman Altunışık, Ali Arık
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Adıyaman, Türkiye

Amaç: Çalışmamız, pandemi döneminde inme sebebiyle yapılan hastane başvurularını bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslayarak pandeminin insan davranışları ve inme yönetimine olan etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır.
Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışma, hastenemize 1 Nisan 2020 ve 31 Mayıs 2020 ile 1 Nisan 2019 ve 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında kabul edilen inme geçiren hastalar üzerinde gerçekleştirildi. Hastalar inme tipine göre; iskemik inme, hemorajik inme ve geçici iskemik atak (GİA) olmak üzere üç alt gruba ayrıldı. Her iki döneme ait toplam inme sayıları, inme alt tipleri, vasküler risk faktörleri, sosyodemografik ve klinik özellikler, Ulusal Sağlık İnme Enstitüsü Ölçeği (NIHSS) değerleri, büyük damar oklüzyonu varlığı, trombolitik tedavi kullanımı, yoğun bakım yatış gereksinimi ve hastane içi mortalite değerleri birbiriyle kıyaslandı.
Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 71,29±13,12 olan 75 erkek, 58 kadın; pandemi döneminde 44, bir yıl önceki dönemde 89 olmak üzere toplamda 133 hasta alınmıştır. Pandemi döneminde bir yıl önceki aynı dönemle karşılaştırıldığında, hastaneye kabullerde tüm inme geçiren hasta sayılarında yüzde 50, iskemik inme sayılarında %44, intrakraniyal hemoraji sayılarında %62,5, GİA sayılarında %87,5 düşüş saptandı. Pandemi döneminde tedavisinde intravenöz trombolitik tedavi kullanılan hasta oranı, büyük damar oklüzyonu saptanan hasta oranı, hastane içi mortalite oranı ve ortalama NIHSS skorları pandemi döneminde anlamlı derecede daha yüksek saptanırken, minör inme geçiren hasta oranı anlamlı derecede düşük saptandı.
Sonuç: Pandemi dönemi birçok bilinmezi beraberinde getirmiştir. Pandeminin insan davranışları ve sağlık kuruluşlarındaki işleyişe olan etkilerinin koronavirüs hastalığı-2019 dışındaki hastalıkların tanı, tedavi ve uzun dönem takiplerini nasıl etkileyeceği merak konusudur.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, inme, geçici iskemik atak, epidemiyoloji


Erman Altunışık, Ali Arık. Decreased Stroke Applications During Pandemic: Collateral Effects of COVID-19. Turk J Neurol. 2021; 27(2): 171-175

Sorumlu Yazar: Erman Altunışık, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2021 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale