e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Akut İskemik İnmede Homosistein Düzeyinin Trombolitik Tedavi Üzerine Etkileri [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2022; 28(4): 242-247 | DOI: 10.4274/tnd.2022.48030  

Akut İskemik İnmede Homosistein Düzeyinin Trombolitik Tedavi Üzerine Etkileri

Ezgi Yılmaz1, Elıf Sarıönder Gencer2, Ethem Murat Arsava1, Mehmet Akif Topcuoğlu1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Antalya, Türkiye

Amaç: Hiperhomosisteinemi, kardiyovasküler hastalıklar açısından bağımsız bir risk faktörüdür. Hem antifibrinolitik hem de kanama eğilimine neden olabilecek etkileri vardır. Çalışmamızda, akut iskemik inmede trombolitik tedavi üzerine etkileri incelendi.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada, 2005-2021 yılları arasında hastanemizde intravenöz (iv) doku plazminojen aktivatörü (tPA) tedavisi alan ve 3 gün içinde bakılmış homosistein (Hcy) düzeyi olan hastalar tPA etkinliği, prognoz ve intraserebral kanama açısından değerlendirildi. iv tPA tedavisi etkinliği, 24. saat NIHSS skorunda azalma durumuna göre etkin cevap (en az 4 puan azalma veya skorun sıfır olması) ve dramatik cevap (en az 8 puan azalma veya skorun sıfır ya da bir olması) olarak kategorize edildi. Üçüncü ayda değerlendirilen modifiye Rankin skalasına göre 0 ve 1 puan “mükemmel sonlanım”; 0, 1 ve 2 puan “iyi sonlanım” olarak sınıflandırıldı. iv tPA sonrası serebral kanama sınıflandırması için kontrastsız beyin bilgisayarlı tomografide (BT) Fiorelli’s sınıflaması kullanıldı.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 182 hastanın (yaş ortalaması 71±14 yıl; 99 kadın) %46,7’sinde etkin cevap, %31,3’ünde dramatik cevap izlendi. Hastaların %33’ünde mükemmel sonlanım, %53,3’ünde iyi sonlanım görüldü. iv tPA sonrası kontrol beyin BT’de hastaların %15,9’unda herhangi bir şiddette serebral kanama, %,5,5’inde parankimal hematom tip 2 tespit edildi. Prognoz, tPA cevabı ve tPA sonrası serebral hemoraji durumuna göre yapılan analizlerde Hcy düzeyi ve farklı kesim değerleri ile oluşturulan subgruplar arasında bir farklılık saptanmadı.
Sonuç: Çalışmamızda, fibrinolizis ve vasküler bütünlük üzerine negatif etkileri olduğu bilinen hiperhomosisteineminin iv tPA etkinliği, prognozu ve komplikasyonları üzerine belirgin bir etkisi gösterilememiştir. Bu etkilerin daha iyi ortaya konulabilmesi için prospektif ve geniş katılımlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Homosistein, doku plazminojen aktivatörü, akut iskemik inme


Ezgi Yılmaz, Elıf Sarıönder Gencer, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topcuoğlu. The Effect of Homocysteine Levels on Thrombolytic Treatment in Acute Ischemic Stroke. Turk J Neurol. 2022; 28(4): 242-247

Sorumlu Yazar: Ezgi Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale